Hesselager Vandværk a.m.b.a.

Vedligeholdelsesmæssig og teknisk tilstand 

Hesselager Vandværk blev oprettet i 1934.

Det nuværende vandværk blev indviet i 2013, og fremtræder i rigtig god og ren stand.  

Vandet filtreres i lukkede trykfiltre og rørsystemet er pænt og overskueligt. 

Værket har to boringer. Den ene boring ligger ca. 130 m øst for vandværket og er en tørbrønd. Den anden boring ligger ca. 340 m mod sydvest og er afsluttet i en overbygning. 

Anlægsid

81395

Adresse

Langgade 26, 5874 Hesselager

Hjemmeside 

www.hesselagervand.dk

Antal forbrugere 

303

Parcelhuse 

Etageejendom 

Landhuse 

260 

14 

11 

Industri 

Institutioner 

Andet 

17 

1 

5 

Tilladt indvindingsmængde (m3/år)  

62.000 

Gennemsnitlig indvinding i 2018-2022 (m3/år)  

46.420 

Indvindingskapacitet (m3/time)  

49 

Filterkapacitet (m3/time)  

30 

Leveringskapacitet (m3/time)  

50 

Rentvandsbeholder (m3 

178 

Forsyningsevne pr. døgn (forhold)  

3,8 

Leveringsevne pr. time (forhold)  

4,7 

Beholderevne (forhold)  

2,7 

De tre beregnede forholdstal for forsynings-, leverings- og beholderevne er alle fine. Beholderkapaciteten er dog i overkanten, hvilket betyder, at vandværket i sin daglige drift skal være opmærksom på, at der er en tilstrækkelig udskiftning i rentvandsbeholderen. Der er således et stort overskud på vandværkets evne til at producere og levere vand. Vandværket vurderes derfor at kunne forsyne Hesselager Kirkeby Vandværk, hvis det bliver nødvendigt. Det vil dog kræve en højere indvindingstilladelse. 

Der er ikke større områder inden for Hesselager Vandværks forsyningsområde, der mangler mulighed for forsyning.  

Vandværket har nødforbindelse til Hesselager Kirkeby Vandværk og Gudme Vandværk. 

Hesselager Vandværk har én kildeplads med to boringer. Der er fundet DPC under grænseværdien i vandet fra vandværket. 

Pejlinger i vandværkets boringer sammenholdt med indberettede tal for den årlige indvinding viser, at grundvandsstanden med den nuværende indvinding er stabil. Indvindingen har været svagt faldende siden 2010. 

Hesselager Vandværk er kategoriseret som et ’B’ vandværk. Det er et meget veldrevet vandværk. Vandværket var et af de første private vandværker, der indgik aftale om pesticidfri drift indenfor BNBO’erne. 

Hvis Hesselager Vandværk skal levere vand til Hesselager Kirkeby Vandværk, skal der søges om en udvidet vandindvindingstilladelse. I dette tilfælde skal vandværket overveje, om der skal søges om tilladelse til at etablere en tredje boring.