Miljøscreening

I henhold til miljøvurderingsloven (bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jf. LBK nr. 4 af 3. januar 2023), skal det klarlægges, om der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for udkast til Vandforsyningsplan 2023-2035.

Vandforsyningsplan 2023-2035 tager udgangspunkt i den eksisterende vandforsyningsplan og vandforsyningsstruktur, og den er udarbejdet inden for rammerne af den gældende lovgivning og den fysiske planlægning i kommunen, herunder kommuneplanen. 
 
Den eksisterende decentrale vandforsyningsstruktur fortsættes, og der forventes ingen større ændringer i det samlede vandforbrug i planperioden. Planens retningslinjer og anbefaling til de enkelte vandværker lægger op til, at nogen vandværker for etableret enkelte nye indvindingsboringer samt nødforbindelser i form af ledninger mellem vandforsyninger. Der gives dog mulighed for at enkelte mindre vandværk nedlægges. Det er dog i sidste ende de enkelt vandværker, der vælger om projekterne skal gennemføres.

Vandforsyningsplanen fastlægger således ikke bindende rammer for udvidelser, og ændrer ikke direkte den eksisterende vandforsyning. Hvis anlægsarbejder udføres i planperioden, gennemføres en screening i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Det vurderes samtidigt, at planlægningen ikke vil påvirke internationale beskyttelsesområder (Natura 2000-områder). Der lægges bl.a. vægt på, at en af planen formål er at fremme bæredygtig indvinding af vand samt et bæredygtigt vandforbrug. 

Ovenstående er uddrag og konklusioner af Svendborg Kommunes screening af vandforsyningsplanen. Den samlede konklusion er, at vandforsyningsplanen ikke vil medføre så store ændringer eller påvirkninger, at det skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for at belyse miljøpåvirkningen nærmere. 

I den endelige plan vil screeningsafgørelsen blive linket via denne side. Der henvises her i udkastet til kommunens annoncering af  planen, hvor afgørelsen er vedhæftet: Link.