Erhvervsaffald

Erhvervsaffald er i denne sammenhæng affald udsorteret fra erhverv og håndteret via privat affaldsaktør. Oplysninger om affaldsmængder fra erhverv er hentet fra det nationale Affaldsdatasystem (ADS).

Erhvervsaffald herunder affald fra bygge- og anlægsopgaver indsamles typisk af private aktører udenom de kommunale affaldsordninger. Affald fra bygge- og anlægsopgaver indsamles desuden via de kommunale genbrugspladser. Her er der tale om en blandet fraktion fra både husholdninger og erhverv. Erhvervs andel er trukket ud af Affaldsdatasystemet, husholdningernes andel er fra Vand og Affalds opgørelser. Jord er udeladt af opgørelsen da jordmængden, jf. Affaldsstatistik 2019 medfører betydelige udslag i den totale affaldsmængde fra år til år. Sådanne udslag grundet jordmængden risikerer at overskygge udviklingen af de øvrige affaldsfraktioner.

Opgørelserne viser en genanvendelse på henholdsvis ca. 67% for erhvervsaffald og ca. 63% for affald- fra bygge- og anlægsopgaver. Genanvendelsen af affald fra erhverv følger de landsdækkende branchespecifikke genanvendelsesprocenter opgjort i Affaldsstatistik 2019, Miljøprojekt nr. 2152:

Tabel 1: Opgørelse over genanvendelse for erhverv opdelt i brancher

Branche

Genanvendelse (%)

Service

60

Industri

78

Andet erhverv

81

Bygge- og anlægsaffald

88

Bygge- og anlægsaffald ligger væsentligt under den nationale genanvendelsesprocent på 89 % og ligger derudover også under målsætningen i den forrige affaldsplan på 70 %.

Der indsamles store mængder erhvervsaffald til genanvendelse. Det er dog ikke alt, som indsamles til genanvendelse, som faktisk bliver genanvendt. Fra erhverv produceres der ofte ensartede affaldsmaterialer, det gør det let at genanvende, men der er fortsat udfordringer med at få indsamlet de små og forskelligartede affaldsstrømme fra erhverv til genanvendelse - de ender ofte til forbrænding eller deponi. Erhvervsaffald kan indeholde miljøfarlige stoffer, hvilket gør det endnu mere nødvendigt, at affaldet ikke kun indsamles til genanvendelse, men også genanvendes korrekt.

Erhvervsaffald er affald indsamlet udenfor den kommunale indsamlingsordning og indeholder ikke affald fra bygge- og anlægsopgaver samt jord.

Affald- fra bygge- og anlægsopgaver indeholder et samlet estimat på mængden af affald fra bygge- og anlægsopgaver indsamlet via de kommunale affaldsordninger samt udenfor de kommunale affaldsordninger. Mængden indsamlet via de kommunale affaldsordninger estimeres til ca. 6.200 ton, som i 2020 blev indsamlet med henblik på genanvendelse.

”Anden behandling” kan for eksempel være ”Forberedelse med henblik på genbrug”.