Tema 2: Mere og bedre genanvendelse

For at fremme cirkulær økonomi vil vi øge og forbedre genanvendelsen af affald i Svendborg kommune.

Vi har som kommune en forpligtelse til at agere cirkulært og bidrage til den grønne omstilling. Det kan vi blandt andet gøre ved at fremme initiativer inden for genanvendelse.

Vi vil genanvende mere affald, og det skal til stadighed søges genanvendt bedre. Bedre genanvendelse er afhængig af en korrekt sortering af affaldet i første omgang. Færre urenheder gør det lettere at udvinde de dyrebare ressourcer fra affaldet, så det kan bruges i nye produkter.

Vi skal have styr på affaldet, også når det forlader Svendborg Kommune, og det gælder både husholdningsaffald, affald fra bygge-og anlægsopgaver og affald fra erhverv.
Om muligt skal affaldet kunne spores helt frem til at det indgår i nye produkter, eller til det brændes eller deponeres.

Ud fra en helhedsbetragtning skal vi sikre at affald fra Svendborg kommune bliver genanvendt bedst muligt.

Vi har som kommune en vigtig rolle i at drive den grønne omstilling og agere cirkulært. Det kan vi blandt andet gøre ved at fremme genbrug og genanvendelse.

Mindre til forbrænding og deponi

Overordnet skal vi reducere andelen af affald til deponi og forbrænding og i stedet genbruge og genanvende mere og bedre. Det sker gennem sortering ved husstanden, hos erhverv, på genbrugsstationen og i institutioner.

Vores affald indeholder værdifulde materialer og stoffer. Vi skal have vendt udviklingen fra, at ressourcerne forbruges og derefter smides væk, til at ressourcerne recirkuleres.

I planperioden vil vi se på, hvordan teknologien kan hjælpe os. Det kan være nye løsninger indenfor opsamlingsmateriel, indsamlingsmateriel og behandling af affald, som vi skal afprøve i mindre skala for muligvis at implementere det som en fast del af affaldssystemet.

Derudover vil vi se på hvordan lavtekniske løsninger kan være med til at ressourcer bliver recirkuleret

Cirkulære indkøb og planlægning

Den cirkulære økonomi starter ude hos producenterne af varer. Vi kan gennem egne indkøb og planlægning have fokus på, at de indkøbte materialer efterfølgende kan indgå i en cirkulær økonomi, ligesom vi også kan efterspørge materialer, der tidligere har indgået i andre produkter.

Hvad vil vi?

Øge andelen af husholdningsaffald til genanvendelse

Øge mængden af byggeaffald til genanvendelse

Øge den reelle genanvendelse via krav til behandlingen

Øget fokus på den cirkulære økonomi, når vi planlægger og indkøber

Øget fokus på kommunens brug af genbrugelige og genbrugte materialer