Spildevandsplan 2020-2031

Denne hjemmeside er Svendborg Kommunes spildevandsplan for perioden 2020-2031. Spildevandsplanen er udarbejdet med hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens § 32 samt Spildevandsbekendtgørelsens § 5.

Spildevandsplanen er en plan for, hvordan spildevand i Svendborg Kommune håndteres. Spildevandsplanens mål er at skabe de planmæssige rammer for håndteringen af spildevand og overfladevand i Svendborg Kommune.

Spildevandsplanen består af en webbaseret tekstdel med kortmateriale som bilag. Begge dele begge afspejler Spildevandsplanens indhold. Spildevandsplanens tekstdel kan yderligere downloades som pdf-fil eksklusive kortbilaget.

Spildevandsplanen er blevet til i samarbejde med Vand og Affald, som den største aktør på området.

I Spildevandsplanen er angivet Svendborg Kommunes overordnede politikker og målsætninger, en række retningslinjer, samt status og plan for Vand og Affalds aktiviteter.

En særlig udfordring er det ændrede klima, der betyder, at kommune, borgere og forsyningsselskab er nødt til at håndtere regnvand på nye måder. Imødegåelsen af klimaforandringerne med hensyn til håndtering af regn- og spildevand er beskrevet i spildevandsplanen samt de relevante politikker i Svendborg Kommune, som planen arbejder ud fra, f.eks. Energi- og Klimapolitikken 2019 samt kommende Bæredygtighedsstrategi 2020 samt Masterplan for Regn- og Spildevand 2016.

Spildevandsplanen er delt op i 3 hovedtemaer:

  • Afløbssystem; her beskrives hvad en grundejer skal være opmærksom på når husstanden er koblet på Vand og Affalds afløbssystem. Her beskrives rammerne for at Vand og Affald kan sikre værdien af afløbssystemet. Det er også her nye kloak projekter beskrives f.eks de sidste indsatser overfor regnvandsbetingede udløb som er udpeget i Vandplan 1 og Vandområdeplanen.
  • Det åbne land; her beskrives hvad en grundejer skal være opmærksom på, når husstanden er omfattet af krav om forbedret spildevandsrensning. Her beskrives de ordninger, der er for ejendomme i det åbne land både dem med krav og dem uden krav om forbedret spildevandsrensning.
  • Tilpasning til mere vand; her er oplysning om, metoderne til afkobling af overfladevand i Svendborg, og hvad en grundejer kan gøre for at sikre sig mod de fremtidige øgede regnmængder. Desuden hvilke målsætninger, der er for kommunens vejvand og hvilke planer der er for løsning af både vejvand og privates overfladevand.
    Det er et generelt ønske at overfladevand skal afkobles fra spildevandssystemet. Dette vil blive planlagt i forhold til den bedste samfundsværdi. Der vil i denne plan ikke blive udpeget detaljerede tiltag, disse vil blive udarbejdet i tillæg.

Statens vandplaner har udpeget yderligere en række ejendomme i det åbne land, der skal forbedre spildevandsrensningen.

Herudover findes der flere fællesprivate spildevandssystemer, hvor det er grundejerne, der har ansvaret for drift og vedligehold. I spildevandsplanen sætter vi fokus på, at disse anlæg bliver løbende vedligeholdt.

Spildevandsplanen 2020-2031 forventes godkendt af byrådet i juni 2020. Med vedtagelsen af spildevandsplanen er den tidligere spildevandsplan 2013-2024 med tillæg formelt ophævet.