Hvorfor ønsker vi fokus på fællesskaber?

Fællesskaber skaber udvikling - i det store og i det små

Forsamlingshuse, de frie skoler, højskoler og virksomheder, som er opstået ud af andelsbevægelsen, vidner om, at fællesskaber er en væsentlig del af Svendborgs historie.

I dag afspejler det sig i foreningslivet, de frivillige netværk og tværgående samarbejder inden for Svendborg Kommune og mellem Svendborg Kommune og samarbejdspartnere uden for kommunen.

Samarbejder og fællesskaber er en forudsætning for, at vi kan løfte fremtidens udfordringer og skabe fortsat udvikling i Svendborg Kommune.

Fællesskaber indgår således også, som et centralt begreb i mange af kommunens politikker og handleplaner.

Byrådet vil tage aktivt del i tværgående samarbejder - fra det lokale til det internationale plan – for at skabe en bæredygtig udvikling i Svendborg.


Sunde fællesskaber er stærke og inkluderende

Det er vigtigt for sammenhængskraften og mangfoldigheden i vores samfund, at vi jævnligt mødes med andre mennesker. Fællesskaber, som inkluderer mennesker på tværs af alder, køn, kulturel og social baggrund, bygger bro mellem mennesker.

De frivillige kræfter yder en kæmpe indsats for fællesskabet i Svendborg.

Det frivillige arbejde medvirker til udvikling af sociale indsatser og masser af aktiviteter inden for kultur - og idrætslivet. Vi udvikler velfærdssamfundet sammen.

Byrådet vil styrke borgernes muligheder for at indgå i værdifulde fællesskaber. Vi vil arbejde for, at frivillige og det offentlige i et samspil bidrager til et inkluderende og mangfoldigt samfund.

Fællesskaber øger livskvaliteten og styrker den enkeltes mentale og fysiske helbred

Undersøgelser viser, at mennesker, der er aktive i foreninger og lignende fællesskaber, trives bedre psykisk sammenlignet med mennesker, der ikke er aktive i sådanne fællesskaber. Andre undersøgelser påviser klar sammenhæng mellem gode sociale netværk og livslængde.

Svendborg har et stærkt forenings-, idræts- og kulturliv. Foreningslivet omfatter både fællesskaber inden for sport, kultur, politik, friluftsliv, sundhed, sociale forhold mm.

Derudover er der en lang række mere uorganiserede fællesskaber og mindre forpligtigende fællesskaber. De opstår ofte mere tilfældigt og midlertidigt, men kan spille en stor rolle i forhold til at løse konkrete opgaver eller udfordringer for den enkelte og samfundet.

Det er vigtigt, at fællesskaber og foreningslivet er åbne og inkluderer mennesker, som ikke traditionelt deltager.

Byrådet vil arbejde for, at der alle steder i kommunen etableres formelle og uformelle mødesteder, hvor fællesskaber kan opstå og udvikles.

Dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser

Børn og unge har mangfoldige kompetencer. Relationer og fællesskaber er vigtige forudsætninger for, at børn kan udvikle deres potentiale. Derfor skal alle børn i Svendborg, fra de er helt små, opleve sig som en del af stærke fællesskaber der understøtter trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Uddannelse kan vække lyst og evne til at engagere sig i sociale og faglige fællesskaber. Gennem uddannelse skal vi sikre, at alle børn og unge bliver den bedste udgave af sig selv og får mulighed for at leve det gode liv.

Byrådet vil forny de politiske mål for børne- og ungeområdet. Målene vil blive udarbejdet i samarbejde med forældre og institutioner.

Bofællesskaber

Interessen for at flytte sammen i bofællesskaber, og samtidig have sin egen bolig, er stigende i Danmark, særligt blandt seniorer.

Erfaringer fra etablerede bofællesskaber viser, at bofællesskaber generelt skaber liv og engagement i lokalsamfundet og ofte skaber nye tværgående fællesskaber. I bofællesskaber styrkes de nære relationer, som kan være særlig vigtige for ´singler´ og tilflyttere, som ikke på forhånd har nære relationer i lokalområdet. For andre kan det være vigtigt at bo i fællesskaber for at udvikle en bæredygtig levevis eller for at få inspiration og fællesskab, som del af hverdagen.

Byrådet vil i samarbejde med borgere, projektudviklere og boligorganisationer arbejde for at udvikle bofællesskaber.

Landsbyklynger

I Svendborg arbejder vi med at udvikle landsbyklynger, som viser nye veje for, hvordan et samarbejde på tværs af byer kan skabe rammer for det gode liv. I en landsbyklynge finder flere lokalbyer og/eller landsbyer sammen i et fællesskab. Byerne og deres borgere udvikler, samles om og deler alt fra identitet og institutioner til foreninger og rekreative tilbud.

Byrådet vil bakke op om aktive lokalbyer og landsbyer, som ønsker at styrke de sociale fællesskaber, fælles fysiske faciliteter og aktivitetsmuligheder.