Hvorfor har vi fokus på bosætning og erhverv?

Positiv befolkningsudvikling skal fastholdes og øges.
Svendborg skal være Fyns attraktive bosætningskommune.

Udviklingen de seneste 20 år viser en markant tilflytning mod de største byer i Danmark. Efterhånden ses også en modsatrettet tendens, hvor mange danskere ønsker at flytte til mindre lokalsamfund. Ønsket er et liv i balance, adgang til natur og overskuelige fællesskaber. Det kan vi tilbyde i Svendborg.

Svendborg er en mangfoldig og levende kommune med en helt særlig maritim kulturarv, nærhed til natur og et rigt kultur-, idræts- og foreningsliv. Svendborg by er porten til Øhavet og har en særlig rolle som handels- og kulturhovedstad på Sydfyn.

Det er alt sammen værdier som er vigtige for borgernes glæde ved at bo i kommunen, og vigtige i forhold til at tiltrække flere borgere.

Byrådet vil fortsætte udviklingen af Svendborg bymidte og Svendborg Havn, udvikling af nye boligområder i Svendborg By og i lokalområderne. Byrådet vil tilbyde et mangfoldigt boligmarked ved at muliggøre nye boligformer, som f.eks. bofællesskaber.

Vækst i arbejdspladser skal øges eller fastholdes.

Øget bosætning og flere arbejdspladser går hånd i hånd. Virksomhederne har brug for den bedste arbejdskraft og borgerne har brug for så stor tilknytning til arbejdsmarkedet som muligt. Dermed bidrager virksomhedernes vækstpotentiale til hele Svendborgs udvikling.

Byrådet vil fortsat arbejde for at udvikle de bedste rammebetingelser for virksomhedernes trivsel og vækst.

Fyn er et samlet arbejdsmarked.

Indpendling til Svendborg vokser år for år. Det er især indbyggere fra Odense og Fåborg-Midtfyn, der pendler til Svendborg. Odense og Fåborg-Midtfyn er også de kommuner, som flest indbyggere fra Svendborg pendler til.

God trafikal infrastruktur og god kollektiv trafikbetjening på hele Fyn er derfor vigtig for at understøtte vækst i både bosætning og erhverv. I Planstrategi ´19 er der derfor sat fokus på mobilitet som et selvstændigt tema.

Svendborg har særlige erhvervsmæssige styrker og potentialer inden for de maritime erhverv, uddannelser, medico og sundhedssektoren, turisme, detailhandel, fødevareproduktion og iværksætteri.

Svendborg Havn er Danmarks bedst bevarede industrihavn. Havnen skal fortsat fungere som en aktiv industrihavn med søfart, færgedrift, skibsbygning, søfartsuddannelser og lystsejlads. Havnen vil fremover rumme nye kreative erhvervsmiljøer, uddannelser og boliger i tæt samspil med kultur og rekreative aktiviteter på vandet.

Svendborg som uddannelsesby har potentiale til at blive endnu stærkere. Et tæt samarbejde mellem kommune, erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner vil understøtte vores unge, så efterspørgslen på selvstændighed, faglært arbejdskraft og kreativt iværksætteri kan opfyldes.

Beskæftigelsen indenfor turismen er stærkt voksende. Vækst i turisterhvervet skaber yderligere vækst særligt inden for detailhandel, lokal produktion og forarbejdning af fødevarer og i servicefagene. Turisme kan skabe nye udviklingsmuligheder i vores lokalbyer, landsbyer og landsbyklynger. I planstrategi ´19 er der sat fokus på turismeerhvervet med et selvstændigt tema.

Byrådet vil igennem et stærkt fynsk samarbejde arbejde for fortsat udvikling indenfor de erhverv, som i Svendborg har særlige styrkepositioner og som har potentiale for yderligere vækst – herunder turisme.