Uddannelse og oplysning

Svendborg Kommunes styrkepositioner i form af det maritime område, kultur og natur afspejler sig i de mange lokale undervisningstilbud og læringsmiljøer med fokus på livslang læring.

Skolerne kan benytte Sejlcentret samt Natur- og Miljøskolen. Her kan eleverne gennem mødet med naturen og det maritime liv få færdigheder og viden, som de kan tage med sig videre i deres ungdoms- og voksenliv. De ældste elever har mulighed for at søge i den retning, som de brænder for på nogle af folkeskolernes specialiserede linjer (science-, sport-, verdens- og outdoorlinje). Folkeskolerne i kommunen har på flere niveauer et stærkt samarbejde med ungdomsuddannelserne og dette er afspejlet i undervisningen på linjerne.

Det frie skoleområde er noget særligt i Svendborg Kommune. Der er relativt mange fri-, privat-, efter- og højskoler fordelt i hele kommunen f.eks. skolerne i Ollerup og Oure. Deres mange aktiviteter spiller en vigtig rolle i lokalsamfundene.

Svendborg Kommune er hjemsted for et bredt udvalg af ungdoms-, professions- og videregående uddannelser. Her er fx Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier, Svendborg Gymnasium, FGU og Oure kostgymnasium. Særligt for Svendborg er søfartsskolen, hvor det også er muligt at tage HF med delt gymnasialt og maritimt fokus. Studerende kan også søge optagelse på SIMAC, som uddanner indenfor maritime erhverv og forventer at starte en diplomuddannelse med plads til 30 studerende.

Svendborg huser også SOSUFYN og UCL. Sidstnævnte uddanner pt. sygeplejersker, serviceøkonomer og pædagoger og snart etableres en læreruddannelse med plads til mindst 35 studerende pr. år. Derudover har UCL i første udkast til deres institutionsplan frem til 2030, lagt planer om at flytte 35 pladser for fysioterapeutuddannelsen til Svendborg i 2025. På senere tidspunkt afgøres det også om 40 pladser på finansøkonomuddannelsen også flyttes til Svendborg. Svendborg Kommune er praktiksted for mange af velfærdsuddannelserne.

Desuden tilbyder mange private og offentlige aktører et bredt udbud af foredrag og lignende oplysende arrangementer. Det er fx aftenskolerne, Svendborg Forsamlingshus, Svendborg Kommunes biblioteker, Ungdomsskolen og det fri skoleområde.

Samlet set er der rigtig mange lokale uddannelsestilbud, der betyder meget for lokalområderne og som også er vigtige i forhold til at øge udbuddet af kvalificeret arbejdskraft til lokale arbejdspladser som fx Ældreområdet i Svendborg Kommune.

Ved Uddannelse og oplysning forstår vi:

Uddannelse og oplysning er de dannelsesprocesser, som er med til at forme vores identitet. De giver os færdigheder og kundskaber. De sætter os i stand til at udføre nye opgaver og giver forståelse for natur og kultur. De udvikler vores erkendelse og kreativitet. Dermed får vi mulighed for at tænke, handle og deltage i fællesskaber og samfundet på nye måder end tidligere.

   

Uddannelse i tal

 • I Svendborg Kommune er der 11 folkeskoler.
 • Den 5. september 2021 var der indskrevet 4781 elever på 0.-10. klassetrin.
 • Folkeskolerne er idrætsskoler, hvilket betyder der bruges mere tid på idræt.
 • Lokalsamfundet, foreninger og erhvervslivet inddrages i undervisningen via Åben Skole.
 • Kommunen har herudover 6 frie grundskoler og 6 efterskoler.
 • 60-70% af en grundskoleårgang vælger 10. klassetrin, som en del af deres uddannelsesrejse. En relativt stor del af disse går på efterskole.

 

Muligheder

Udfordringer

 • Etablering af et attraktivt uddannelsesmiljø på Campus UCL og SIMAC
 • Muligt samarbejde med UCL, hvor den nye læreruddannelse gøres til centrum for viden om praksisfaglighed på grundskole- og ungdomsuddannelsesområdet?
 • Kan der etableres maritime ingeniøruddannelser på SIMAC?
 • Øget udbredelse af muligheder for uddannelse og karriereskifte midt i livet fx til velfærdsområderne
 • Øget samarbejde og koordinering mellem folkeskoler, Svendborg Kommunes ungeindsats, UCL og SOSU FYN i Svendborg
 • Hvis uddannelsesmiljøet på havnen bliver en succes, kan Svendborg få et omdømme, som gør det lettere at tiltrække andre uddannelser - fx kunstneriske uddannelser
 • Mangel på studieboliger
 • Rekruttering af sygeplejerskestuderende, SOSU-assistentelever og SOSU-hjælperelever, pædagoger m.fl.
 • Frafald på SOSU-uddannelserne
 • Erhvervsfaglige uddannelser.

Mangfoldige læringsmiljøer i Svendborg Kommune

Svendborg Kommune vil udvikle mangfoldige læringsmiljøer med fokus på den enkeltes deltagelse i fællesskabet. Alle børn og unge, også børn med særlige behov, skal have mulighed for at deltage i betydningsfulde og udviklende fællesskaber. Det har stor værdi og afgørende indflydelse på børns og unges liv og livskvalitet både på kort og lang sigt.

Kilde: Overordnet ramme for arbejdet med mangfoldige læringsmiljøer i Svendborg Kommune – 2019

 

Sammen om uddannelse – vores fælles fremtid

I Svendborg Kommune ønsker vi uddannelser med kvalitet, udsyn og udvikling. Vores uddannelser skal i et tæt samarbejde understøtte og uddanne vores kommende generationer til fremtiden. Med afsæt i kommunens styrker tager vores uddannelsespolitik udgangspunkt i tre pejlemærker:

 • Uddannelse for livet
 • Uddannelse i bevægelse
 • Uddannelse til vækst

Kilde: Svendborg Kommunes uddannelsespolitik – 2019

Lokalt uddannelsesråd

For at styrke dialogen omkring uddannelse i Svendborg Kommune er der nedsat et uddannelsesråd. Blandt de eksterne nøgleaktører opleves det, at samarbejdet i uddannelsesrådet er med til at øge værdiskabelsen på uddannelsesområdet.

Lokale uddannelser skaber lokal arbejdskraft

I fremtiden bliver vi mange flere ældre i Svendborg Kommune. Befolkningsprognosen forudser, at antallet af 65+ årige vil gå fra 14.280 i 2021 til 17.466 personer i 2034, hvor de ældre vil udgøre 28,7 % af den samlede befolkning i Svendborg Kommune. Uddannelse af fagligt kvalificerede medarbejdere er derfor helt afgørende for at sikre et solidt og velfungerende ældreområde – også om 10 år. Læs mere i Masterplanen for Fremtidens Ældreliv.