Status for målsætninger og indsatser i den tidligere plan

Den forrige affaldsplan blev godkendt i Svendborg Kommune i 2014. Planens vision dækker perioden frem til 2024 og var baseret på den nationale affaldsplan "Danmark uden affald". Affaldsplanen fokuserede i høj grad på at sikre, at Svendborg Kommune nåede den nationale målsætning om 50 % genanvendelse af husholdningernes affald i 2022, der hidtil blev sendt til forbrænding.

Derudover blev der sat en målsætning om genanvendelse af 70 % af det ikke-farlige bygge-og anlægsaffald inden 2022.

En af de mest synlige resultater af den forrige affaldsplan var arbejdet med den nye affaldsordning i Svendborg Kommune i perioden 2019 til 2021. Ved den fulde udrulning i 2021, hvor borgere og kommunale institutioner har vænnet sig til at kildesortere mere affald, er den samlede genanvendelse øget fra 27% til mere end 55%, hvorved det nationale mål for genanvendelse blev nået.

Målet for det ikke-farlige bygge- og anlægsaffald blev i perioden også opnået, da der i 2020 blev genanvendt 79 %.

Foruden disse to overordnede mål, blev der i den forrige affaldsplan fastsat mål for flere affaldsfraktioner. Disse mål er næsten alle blevet nået på nær indsamlingen af papir. Dette kan dog skyldes, at forbruget af papir i samfundet er faldet pga. digitalisering. Målene fra forrige affaldsplan samt deres resultater kan ses i tabellen nedenfor.

 

Fraktion

Målsætning i Affaldsplan

2014-2024

Resultat

Batterier

Fastholde den indsamlede mængde på mindst 2 kg pr. husstand pr. år samt øge mængden og kvaliteten yderligere

Opnået:

I 2021 blev der indsamlet ca. 2,5 kg pr. husstand.

 

Direkte genbrug

Fastholde den indsamlede mængde på mindst 2,3 kg pr. husstand pr. år.

Opnået:

Der blev i 2020 indsamlet direkte genbrugelige effekter tilsvarende 5 kg pr. husstand og målet er derfor nået.

Import og eksport

Kun benytte sig af udenlandske behandlingsanlæg når dette viser sig økonomisk og miljømæssigt forsvarligt.

Opnået:
Affaldsmængden til eksport er i perioden reduceret og målet vurderes derfor for at være nået.

Forbrændingsegnet

Nedbringe mængden af forbrændingsegnet affald til maksimalt 321 kg. Pr. husstand pr. år. Inden 2024

 

Opnået:
I 2021 blev der indsamlet ca. 6.000 tons dagrenovation og ca. 4700 tons forbrændingsegnet affald, svarende til 380 kg pr husstand.

 

 

Nedbringe mængden af forbrændingsegnet affald fra storskrald til maksimalt 124 kg pr. husstand pr. år. Inden 2024

Opnået:
Da forbrændingsegnet affald fra storskrald indgår i mængderne for Forbrændingsegnet affald i affaldsstatistikken, er det ikke så let at sige om disse delmål er nået individuelt. Dog er den samlede sum af forbrændingsegnet affald i 2021 (380 kg/husstand) lavere end summen af de to delmål og de antages derfor at være opnået.

Glas

Øge indsamlingen af glas fra 32 kg pr. husstand pr. år

Opnået:
Der blev i 2020 indsamlet ca. 78 kg pr. husstand.

Haveaffald

Fortsat at sende alt haveaffald til genanvendelse

Opnået:
I 2021 blev alt haveaffald genanvendt.

Deponi

Reducere mængden af deponeringsegnet affald pr. husstand pr. år

Opnået:
Affaldsmængden bortskaffet til deponi er i planperioden reduceret fra 65 kg. Per. Husstand i 2013 til 47,5 kg pr. husstand.

Metalemballage

Min. 6 kg/husstand inden 2022

Opnået:
86,5 kg/husstand i 2021 beregnet ved ekstrapolering af glas/metal og alu-dåser indsamlet t.o.m. august.

Organisk affald

50 % genanvendelse sammen med husholdningsaffald.

Opnået:
Opnået i 2021 ved udrulning af de nye affaldsordninger.

Pap

Fortsat 100 % genanv. I forhold til potentialet

Opnået:

Mængden af indsamlet pap er steget igennem hele planperioden

Papir

120 kg/husstand inden 2020

Ikke opnået:

Ca. 77 kg/husstand i 2021. Dette mål er derfor ikke opnået, hvilket kan skyldes at samfundets digitalisering har medført et lavere forbrug af papir.

Plast

8kg/husstand inden 2022

Opnået:

Der blev i 2021 indsamlet 22 kg pr. husstand og målet er derfor nået.

Slam

Genanvende alt slam der overholder afskæringsværdierne i slambekendtgørelsen og eksportere det resterende til forbrænding i Tyskland

Opnået:

Alt slam fra de kommunale rensningsanlæg er de seneste år blevet kørt ud på landbrugsjord, da der ikke har været overskridelser af afskæringsværdierne.