Ejendomme uden rensekrav

Ved etablering af nye boliger og virksomheder samt ved væsentlige ændringer i bygningsmassen i vand­oplande med høj økologisk tilstand, skal der stilles krav om rensning af orga­nisk stof og ammoniak, (SO rensning), jf. bekendt­gørelse om indsats­programmer for vandområdedistrikter.

Dette skal gøres enten ved egen spildevandsrenseløsning eller kloakering.

Eksisterende boliger og virksomheders udledning af spildevand må heller ikke forringe tilstanden i vandløbene.

Hvis der opstår behov for at sikre miljø­til­stand­en i et vandopland eller en i kommuneplanen udpeget badestrand, vil der blive stillet krav om forbedret spildevandsrensning i et tillæg til spildevandsplanen.

I fremtiden kan Staten i nye vandplaner og/eller vandområdeplaner ændre metoderne til at opnå god målopfyldelse i recipienter. Dette kan medføre at nye områder i kommunen skal etablere forbedret spildevandsrensning. Når dette sker vil der blive stillet krav om forbedret spildevandsrensning i et tillæg til spildevandsplanen.

På ejendomme, hvor grundejer ønsker frivilligt at etablere en ledning til en af forsyningens kloakledninger, kan grundejer søge Svendborg Kommune og Vand og Affald om at koble ejendommens husspildevand på kloaknettet. Dette kan kun lade sig gøre på et tilkoblingspunkt udpeget af Vand og Affald, hvilket ikke altid er den korteste afstand til ejendommen.