Planens tilblivelse

I forbindelse med udarbejdelsen af denne vandforsyningsplan er der ført tilsyn på alle de private almene vandværker i 2021 eller 2022. Der blev desuden ført tilsyn med vandselskabet, Svendborg Vands vandværker i Svendborg by i 2022. 
 
Vandværkerne er løbende blevet informeret om administrationens tanker til denne vandforsyningsplan ved de to årlige vandrådsmøder, og senest ved vandrådsmødet den 14. september 2023, som Vandrådet har tilegnet netop drøftelsen af Vandforsyningsplanen.  
 
Vandværkerne har bidraget med oplysninger om ledningsnet, og data for de enkelte vandværker. Vandværkerne er i juni eller august blevet forelagt udkast til mål og retningslinjerne samt data og planbestemmelserne for de respektive vandværker. Vandværkerne er blevet opfordret til at kommentere på det fremsendte senest 14 dage efter modtagelsen af udkastene.  

Vandforsyningsplanen bygger bl.a. på følgende oplysninger: 

  • Tekniske stamdata for vandværkerne 
  • Gældende indvindingstilladelser 
  • Oplysninger fra seneste tilsyn med vandværkerne (udført i slutningen af 2021 samt 2022) 
  • Råvands- og drikkevandskvalitetsdata 
  • Vandværkernes årlige indberetninger om vandforbrug, pejlinger og kvalitet 
  • Prognose over befolkningsudviklingen 
  • Digitale kort over boringer, ledninger, tekniske installationer og forsyningsområder 

Forslag til Vandforsyningsplan 2023-2035 er politisk behandlet den 31. oktober 2023, hvorefter planen er sendt i 8 ugers offentlig høring, i perioden 7. november 2023 til den 5. januar 2024.  

Svendborg Kommune har modtaget fire høringssvar. 

Høringssvarene har ført til ændring af retningslinjen vedrørende takster og ændring af planbestemmelsen for Vindeby Vandforsyning. Derudover er der givet mulighed for, at en ejendomme kan overføres fra Gudbjerg Vandværks forsyningsområde til Gislev Vandværks forsyningsområde. 

Høringssvarene med tilhørende bemærkninger fra kommunen kan læse på følgende LINK.

Kommunalbestyrelsen har den 27. februar 2024 godkendt Svendborg Kommunes Vandforsyningsplan 2023-2035.