Regnvandsbassiner

I de kommende år fastlægges strategien for at opfylde målene om at reducere regnvandet i kloaknettet, gøre regnvandet synligt og lade det indgå i rekreative miljøer.

De øgede regnmængder skal så vidt muligt håndteres lokalt, og alternativt i separate systemer fra spildevandskloakken med decentral udledning/nedsivning. Dette bør ske ved en flersidet indsats, dels ved at begrænse regnvandsbelastningen af kloakkerne fra befæstede arealer, og dels ved helhedstænkning ved udformning af byudviklingsområder, hvor regnvandet kan inddrages i byens rum, så det kan bidrage som et rekreativt element.

Ved lokalplanlægning skal der om nødvendigt afsættes areal til regnvandsbassin, som enten kan fungere som forsinkelsesbassin eller nedsivningsbassin.

I lokalplanlægningen fastlægges lokale klimatiltag i området, herunder befæstelsesgrad for det pågældende område, som angiver, hvor stor en del af regnvandet, der kan ledes til Vand og Affalds kloaknet. Hvis der ikke er udpeget arealer til fælles regnvandsbassiner for bydelen eller rammeområdet, skal der forud for lokalplanlægningen udarbejdes en samlet plan for placering af regnvandsbassiner. Regnvandsbassiner vil ofte kunne placeres mest hensigtsmæssigt i lavbundsområder tæt på vandløbene, som de eventuelt har udløb til.

Dele af regnvandsløsningen kan også være regnbede med overløb til bassiner, vandløb eller til nedsivning. Regnvandsbassiner skal så vidt muligt udformes som naturlige småsøer, så de falder naturligt ind i terrænet og tilfører området naturmæssige eller rekreative kvaliteter. Ligeledes skal andre regnvandsløsninger primært være synlige og bidrage som et rekreativt element.

Regnvandsbassiner kan både blive etableret af Vand og Affald eller af en privat bygherre.

Hvor Vand og Affald skal etablere regnvandsbassiner for betjening af byggemodninger skal grundejeren stille nødvendigt areal til rådighed uden beregning. Der skal etableres vejanlæg for slamsuger til bassinet.