Vejvand

Målsætninger for vejvand fra kommunale og statslige veje

  1. Vejvand til Vand og Affalds afløbssystem skal afskæres, hvor det er muligt, set ud fra en miljø- og samfundsmæssig vurdering. Vejprojekter med LAR skal fremmes, hvor det giver den bedste samfundsværdi.
  2. Vejvand bør som udgangspunkt anvendes til rekreative formål og nye biotoper.
  3. Vejvand ved skybrud indgår i en samlet skybrudsplan. Ved skybrud kan vejvandet forsinkes til arealer, der er udpeget ifm. skybrudsplanen.
  4. Den enkelte borger og virksomhed må højst hvert 5. år opleve gener fra vejvand. Ved gener forstås her vejvand, der udgør en risiko for væsentlige bygningsmæssige værdier. Denne målsætning er i vidt omfang et ønske om en fremtidig tilstand.
  5. Vedligehold og pleje af vejvandsbassiner udføres systematisk efter en nærmere fastsat metode. Det er vejejeren, der er ansvarlig. Hvor det er muligt, bør regnvandsbassiner indrettes, så naturværdier tilgodeses samtidig med, at bassinerne opfylder deres tekniske formål. Ligeledes bør bassinerne indrettes, så de tilgodeser rekreative interesser, f.eks. med faciliteter som bænke, formidling mm. Det værdifulde vandhul er kendetegnet ved store områder med lavt vand og flade skråninger. Vandhullet skal helst ligge frit uden skygge fra træer og buske. Det værdifulde vandhul har brug for pleje, så det ikke gror til.
  6. Ved nyt vejbyggeri eller ved større vejrenoveringer, samt ved nybyggeri eller renoveringer af bassiner til forsinkelse af vejvandet, skal afledningen dimensioneres, så borgerne/landbruget kun oplever vand i terrænniveau sjældnere end hvert 5. år.

Se mere på Svendborg kommunes hjemmeside under Borger – Park, Vej og Trafik – Veje – Vand på veje.

Retningslinjer for planlægning for vejvand

1. Ved nye vejanlæg/renoveringer med udledning til recipient eller nedsivning, skal der som hovedregel som minimum etableres sandfang og olieudskiller.
2. Vejvand skal som udgangspunkt holdes væk fra fælleskloakerede systemer.
3. Vejvand (for veje >1000 ådt.) skal renses før udledning. Rensning er minimum sandfang og olieudskiller. Alternativt kan f.eks. jordbede, faskiner el. lign. anvendes. Det er dog en forudsætning, at løsningen giver en rensning af det afledte vand. Retningslinjen gælder, indtil der kommer statslige regler.
4. Ved større renovering af vejvandsledninger og bassiner til forsinkelse af vejvand benyttes samme regnserie og sikkerhedsfaktorer som for Forsyningsselskabets ledninger og bassiner.

Nedsivning af overfladevand indenfor vandværkernes indvindingsoplande

  • Indenfor et vandværks indvindingsopland (IVO), som også er udlagt som nitratfølsomme indvindingsområde (NFI) og/eller boringsnær beskyttelsesområder (BNBO), kan der som udgangspunkt ikke tillades nedsivning af urenset vand fra veje, P-pladser eller kørearealer. Vand fra arealer, hvor der er oplag af olie og kemikalier, må ikke nedsives. Tagvand vurderes at kunne nedsives efter gældende regler.
  • Indenfor et vandværks indvindingsopland, som ikke er udlagt som nitratfølsomt og/eller boringsnære beskyttelsesområde, kan der som udgangspunkt ikke tillades nedsivning af vejvand fra p-pladser større end 20 pladser uden en forudgående rensning af vandet. P-pladser med permeabel belægning vurderes ikke at udgøre en væsentlig risiko idet evt. spild vil blive opdaget og afgravet. Vand fra arealer, hvor der er oplag af olie og kemikalier, må ikke nedsives. Tagvand vurderes at kunne nedsives efter gældende regler.

På kortet kan man finde laget for vandværks indvindingsopland, nitratfølsomme indvindingsområde og boringsnær beskyttelsesområder.