Affaldsmængder for forrige planperiode

Opgørelsen over affaldsmængder for Svendborg kommune er opgjort af affald fra hhv. husholdninger og erhverv. Affaldsmængderne for husholdninger er baseret på Vand og Affalds egne affaldsstatistikker mens affald fra erhverv er baseret på udtræk fra Affaldsdatasystemet.

Den samlede affaldsmængde frembragt i Svendborg Kommune lå på ca. 204.000 ton i 2020.

Figur 1 viser fordelingen opgjort på behandlingsform.

Figur 1: Affaldsmængde i Svendborg kommune i 2020 fordelt på behandlingsform

Heraf stod erhverv for ca. 154.000 ton hvor af ca. 27.000 ton var affald fra bygge- og anlægsopgaver og ca. 63.000 ton var jord.

Affald fra de kommunale indsamlingsordninger stod for ca. 50.000 ton hvor af ca. 10.000 ton var affald fra bygge- og anlægsopgaver og ca. 4500 ton var jord.

Affald indsamlet via kommunale affaldsordninger indeholder, udover affald fra husholdningerne, også erhvervsaffald i form af restaffald fra virksomheder tilmeldt den kommunale affaldsordning og fra erhvervets brug af genbrugspladserne.

I 2020 blev 61% af alt affald, som blev indsamlet via de kommunale affaldsordninger, afsat til genanvendelse. Genanvendelsen af husholdningsaffaldet i 2020 var på 36% for de udvalgte fokusfraktioner jf. den nationale beregningsmetode.

Svendborg Kommune havde i den forrige affaldsplan sat mål om mindst 50% genanvendelse af husholdningsaffald i 2022. Den endelige genanvendelse af husholdningsaffald 2021 er endnu ikke opgjort men status pr. september 2021 viser en genanvendelse på 56,2 % og målet forventes derfor at blive nået.