Tema 4: Kommunen som virksomhed

Affald i de kommunale institutioner 

Kommunen som virksomhed handler om, hvad vi som kommune selv kan gøre for at opfylde både kommunale og nationale målsætninger inden for affaldsområdet.

Kommunen skal, på lige fod med kommunens borgere, efterleve kravene om udsortering af det genanvendelige affald. Affaldssortering er i 2020 startet op på alle kommunale institutioner, løsningerne kan være forskellige da løsninger tager hensyn til den specifikke institutions karakter, ressourcer og fysiske rammer. Fælles for alle er dog at der er krav om at der skal sorteres i de 10 affaldstyper – både for kommunens medarbejdere og for de borgere, som benytter sig af de kommunale tilbud.

Implementeringen af den nye ordning vil blive fulgt op af en målrettet kommunikationsindsats, samt individuel vejledning og rådgivning til institutionslederne ved de enkelte institutioner.

Kommunen som virksomhed har et højt forbrug af produkter. Det er derfor vigtigt at Kommunen bidrager til at produkter bliver genbrugt direkte ved at recirkulere dem internt i organisationen fremfor at produkterne bortskaffes.

Affaldsfokus ved kommunale indkøb og projekter

Cirkulær økonomi starter ude hos producenterne, som skal sælge varer, der efterfølgende kan indgå i de kredsløb, der bringer ressourcerne tilbage til producenterne. Vi kan som kommune i kraft af vores størrelse være med til at påvirke markedet gennem de indkøb, vi foretager.

Derfor er det nødvendigt, at kommunen som institution gør sig bevidst om alle sine materialestrømme og tager aktivt stilling til disse – hele vejen fra indkøb af varer og udstyr, til produkterne i sidste ende bliver til affald.

Vi kan også gennem vores indkøb efterspørge produkter baseret på recirkulerede ressourcer. Dette gælder også, når vi som bygherre planlægger og udbyder anlægsopgaver, hvor der kan lægges vægt på brugen af materialer baseret på genanvendt asfalt, beton, mursten mv., ligesom der kan sættes fokus på anvendelse af materialer, der efterfølgende kan recirkuleres.

Affaldssortering i det offentlige rum

Der er udfordringer med henkastet affald flere steder i kommunen for eksempel på fortovene, i parkerne og i grøftekanterne. Det er jævnligt også tilfældet på arealerne omkring offentligt tilgængelige affaldsbeholdere.

Det skal være muligt at færdes i by og på land uden henkastet affald. Der skal være udvidede muligheder for at bortskaffe og sortere affald korrekt i det offentlige rum

Der er stor forskel på hvilken type affald, som produceres i det offentlige rum og i private hjem. Derfor er det ikke nødvendigvis de samme typer af affaldsløsninger der skal implementeres.

Særligt under arrangementer og til events vil affaldsminimering og -sortering fremadrettet spille en større rolle.

Affaldsbekendtgørelsen stiller krav om at der fra 2025 indsamles plastaffald i det offentlige rum. Dette gælder særlig steder hvor der befinder sig mange mennesker, og dermed mest affald. Dette vil være med til at fremme borgernes adfærd for affaldssortering, samt deres forståelse for generelt ressourcebevidsthed.

Hvad vil vi?

Undersøge om affaldsbeholdernes placering, antal og udformning øger udsortering i det offentlige rum.

Benytte eksisterende undersøgelser og kampagner og inddrage det i hvordan vi kan påvirke adfærd hen mod mindre affald i det offentlige rum.

Sætte fokus på mere direkte genbrug i Kommunen som virksomhed.