Oure Vandværk, a.m.b.a.

Vedligeholdelsesmæssig og teknisk tilstand 

Oure Vandværk blev stiftet i 1948 og er senest renoveret i 1987. 

Værket er indrettet efter nutidig standard, med lukkede trykfiltre og med et rørsystem der er pænt og overskueligt.  

Værket har fire boringer. To af dem overholder grænseværdien for DMS i drikkevand. Det er boringen ved vandværket og den nye boring, der er etableret omkring 1,4 km sydvest for vandværket. Derudover har vandværket to boringer, der ligger henholdsvis ca. 340 m (DGU nr.: 165.167) og 500 m (DGU nr.: 165.360) nord for vandværket. De er begge kraftigt forurenet med DMS. Alle boringerne er indrettet med overjordiske råvandsstationer og fremtræder i god stand. 

Værket har et nødstrømsanlæg, der både kan levere strøm til vandværket og boringerne ved vandværket. 

Anlægsid

81386

Adresse

Albjergvej 12, 5883 Oure

Hjemmeside

www.ourevand.dk

Antal forbrugere

690

Parcelhuse 

Landbrug  

Industri 

Institutioner 

638 

20 

18 

14 

Tilladt indvindingsmængde (m3/år)  

190.000 

Gennemsnitlig indvinding i 2018-2022 (m3/år)  

147.416 

Indvindingskapacitet (m3/time)  

64 

Filterkapacitet (m3/time)  

50 

Leveringskapacitet (m3/time)  

120 

Rentvandsbeholder (m3 

400 

Forsyningsevne pr. døgn (forhold)  

2,0 

Leveringsevne pr. time (forhold)  

3,6 

Beholderevne (forhold)  

1,9 

De tre beregnede forholdstal for forsynings-, leverings- og beholderevne er alle fine. Der er således et hensigtsmæssigt overskud på vandværkets evne til at producere og levere vand.  

Der er ikke større områder inden for Oure Vandværks forsyningsområde, der mangler mulighed for forsyning. 

Vandværket er forbundet til Gudbjerg, Gudme og Lundeborg Vandværker. Oure Vandværk kan forsyne dem og de kan tilsammen, og især Gudbjerg Vandværk, forsyne Oure Vandværk. 

Oure Vandværk har tre aktive boringer.  

Da der første gang i 2018 blev undersøgt for DMS i drikkevandet, viste det sig, at der var en kraftig overskridelse af grænseværdien. Det viste sig, at det var boringen med DGU nr.: 165.360, der var kraftigt forurenet. Den har ikke været anvendt siden, men indholdet af DMS i boringen med DGU nr.: 165.167 er siden steget så meget, at den kun bruges i et begrænset omfang. Derfor har Oure Vandværk fået etableret en ny boring syd for vandværket.  

Pejlinger i vandværkets boringer sammenholdt med indberettede tal for den årlige indvinding viser, at grundvandsstanden med den nuværende indvinding er stabil. Indvindingen har været stigende siden 1998. 

Oure Vandværk er kategoriseret som et ’A-vandværk. Vandværket har en stor forsyningskapacitet og med værkets nødstrømsanlæg, kan Oure Vandværk også forsyne nabovandværkerne ved strømnedbrud.

Problemerne med DMS er håndteret med etablering af en ny boring. BNBO’et til boringen ved vandværket, vurderes ikke at være sårbar. For vandværkets nye boring er der endnu ikke udlagt et BNBO. BNBO’et til boringen med DGU nr.: 165.167 skal som udgangspunkt beskyttes, hvis denne boring ønskes bibeholdt til drikkevandsproduktion. 

Vandværket skal beslutte hvorvidt DGU nr.: 165.167 og 165.360 skal bibeholdes. Herunder om der skal afværgepumpes fra en af boringerne, så forureningen ikke spreder sig til boringen ved vandværket. På baggrund af at Oure Vandværk har en stor vandindvinding og er vigtig for forsyningssikkerheden af et større område, bør vandværket overveje, om der skal søges om tilladelse til at etablere endnu en boring.  

BNBO’et til boringen med DGU nr.: 165.167 skal som udgangspunkt beskyttes, hvis denne boring ønskes bibeholdt til drikkevandsproduktion. For vandværkets nye boring er der endnu ikke udlagt et BNBO.

Oure Vandværk anbefales desuden at gå i dialog med Svendborg Vand om mulighederne for at etablere en nødforbindelse til Svendborg Vands forsyningsområder. En forbindelse til Svendborg Vand kan understøtte både Oure Vandværk og de tilstødende vandværker, som Oure er forbundet til.