Hvordan vil vi arbejde med mobilitet?

Fælles fynske samarbejder

 • Byrådet vil fortsat tage aktivt del i de tværgående regionale samarbejder, som arbejder for at udvikle den trafikale infrastruktur på Fyn.
 • Byrådet vil sikre, at initiativer i Infrastrukturstrategi Fyn 2017 -35, som vedrører Svendborg, indarbejdes i kommende kommuneplan.
 • Byrådet vil understøtte udbygning af mobil- og mobildatanetværket i samarbejde med branchen og de øvrige fynske kommuner. Det drejer sig både om mobildækning generelt, mobildata-hastigheder og nye teknologier. Et samarbejde er vigtigt for at skabe øget digital mobilitet.

Bæredygtig transport

 • Byrådet vil arbejde for at udbygge og forbedre de kollektive trafiksystemer.
 • Byrådet vil arbejde for en revision af Svendborg Kommunes Cykelruteplan. Målet er, at sikre sammenhængende stisystemer med særligt fokus på trygge skoleveje, god fremkommelighed, øget cykelpendling og øget cykelturisme.
 • Byrådet vil arbejde med information og kampagner, som skal oplyse om og fremme bæredygtige mobilitetsvaner.
 • Byrådet vil understøtte og facilitere borgergrupper, som udvikler bæredygtige mobilitetsløsninger, som fx ”gåbusser”, samkørsel og delebilsordninger.

Rekreative stier fra byer ud i naturen

Byrådet vil arbejde for at udvikle sammenhængende rekreative stiforbindelser fra Svendborg, lokalbyer og landsbyer ud i naturen. Målet er at borgerne får mulighed for at gå eller cykle fra deres hoveddør direkte ud i naturen.

El-køretøjer og - færger

Byrådet vil arbejde for udbredelse af el-køretøjer blandt andet ved, at:

 • kommunen selv indkøber el-biler,
 • etablere flere el-standere i kommunen,
 • understøtte arbejdet for el-busser og el-færger.

Digital infrastruktur

 • I forbindelse med byudvikling skal vi i samarbejde med branchen sikre gode fibernet-/ bredbåndsløsninger.
 • I forbindelse med byggemodning af grunde til boliger og erhverv skal der etableres fibernet/ bredbånd.
 • Byrådet vil understøtte arbejdet med bredbåndspuljen og opsætning af master på egnede placeringer.