Skaarup Vandværk, a.m.b.a.

Vedligeholdelsesmæssig og teknisk tilstand 

Skårup Vandværk blev stiftet i 1909, og er senest ombygget i 2002/2003.

Vandværket fremtræder i fin stand, og er indrettet efter nutidig standard med lukkede trykfiltre. Rørsystemet er pænt og overskueligt. 

Vandværket har fire boringer, der alle er indrettede med overjordiske råvandsstationer. Der er to boringer ved vandværket. Derudover er der en ca. 100 m og en knap 700 m sydøst for vandværk. Alle boringerne er i fin stand, men de er i større eller mindre grad forurenet med pestcidresterne BAM og DMS.  

Anlægsid 82560
Adresse Østergade 31A, 5881 Skårup
Hjemmeside www.skaarupvand.dk
Antal forbrugere 818

Parcelhuse 

Landhuse 

Industri 

737 

20 

38 

Institutioner 

Andet 

 

19

4 

 

Tilladt indvindingsmængde (m3/år)  

120.000 

Gennemsnitlig indvinding i 2018-2022 (m3/år)  

96.263 

Indvindingskapacitet (m3/time)  

50 

Filterkapacitet (m3/time)  

50 

Leveringskapacitet (m3/time)  

60 

Rentvandsbeholder (m3 

170 

Forsyningsevne pr. døgn (forhold)  

3,0 

Leveringsevne pr. time (forhold)  

2,7 

Beholderevne (forhold)  

1,2 

De tre beregnede forholdstal for forsynings-, leverings- og beholderevne er alle fine. Der er således et hensigtsmæssigt overskud på vandværkets evne til at producere og levere vand.  

Der er ikke større områder inden for Skårup Vandværks forsyningsområde, der mangler mulighed for forsyning. 

Vandværket har nødforbindelse til Svendborg Vand A/S 

Skårup Vandværks fire boringer ses som én kildeplads. Tre står i Skårup by og den sidste er placeret lige nedstrøms for byen. Alle boringerne er i større eller mindre grad forurenet med pesticidrester, men vandværket har arbejdet med indvindingsteknikken og blandingen af vandet, så grænseværdien for de to problemstoffer i området, DMS og BAM holdes under grænseværdien. Senest har vandværket fået foretaget en inspektion af boringerne ved vandværket. 

Tre af Skårup Vandværks boringer ligger indenfor by-området, og der skal således ikke udarbejdes en aftale om pesticidfridrift på arealerne indenfor BNBO. For den sydligste boring (DGU nr.: 165.435) er der indgået aftale om sprøjtefri drift på det relevante areal. 

Pejlinger i vandværkets boringer sammenholdt med indberettede tal for den årlige indvinding viser, at grundvandsstanden med den nuværende indvinding er både faldende/svingende til let stigende. Indvindingen har været faldende siden 1990. 

Skårup Vandværk er kategoriseret som et ’C’ vandværk. Vandværket er veldrevet, men grænseværdierne for både BAM og DMS har været overskredet. De er dog for nuværende overholdt. 

Skårup Vandværk bør etablere en eller flere nye boringer udenfor byen indenfor en kort årrække. Der har været udfordringer med overholdelsen af kvalitetskravet for både BAM og DMS. Derudover er der kendskab til, at der er flere forureninger i Skårup by, som udgør en væsentlig fare for den fremtidige vandkvalitet.  

Ifølge den nuværende drikkevandsbekendtgørelse, er der ikke mulighed for at dispensere, hvis det er muligt at fremskaffe en anden vandforsyning. Derfor vil Skårup Vandværk skulle have vand fra Svendborg Vand, hvis grænseværdien ikke kan overholdes. Hvis det sker, vil Skårup Vandværk skulle forsynes fra Svendborg Vand frem til, at vandværket igen kan levere vand, der til hver en tid kan overholde grænseværdien. Hvis Svendborg Vand vurderer, at de ikke kan levere vandmængden uden selv at bryde grænseværdien, kan en dispensation eventuelt komme på tale.