Nye kloak projekter

1. Kolonihaveforeninger:

  • Fællesbygninger i kolonihaveforeninger kan søge om at blive tilsluttet Vand og Affalds kloaknet for husspildevand.
  • Havehuse med indlagt vand skal etablere en samletank. Der skal søges om tilladelse ved kommunen før etableringen.
  • I kolonihaveforeninger kan de enkelte havehuse kun installere kemitoiletter, hvis fælleshuset har etableret tømningsfaciliteter.

2. Nye lokalplanområder, som kommer ind efter denne plan er vedtaget, skal som udgangspunkt lokalplanlægges som spildevandskloakeret, og overfladevandet skal planlægges efter retningslinjerne i afsnittet "Lokalplanlægning" under "Tilpasning til mere vand".

3. Som et led i Svendborg Kommunes visioner for Fremtidens Havn, herunder Blå Kant, skal den eksisterende hovedpumpestation for spildevand ved Nordre Kajgade flyttes og erstattes af en ny pumpestation. Til projektet hører både etablering af en ny hovedpumpestation samt ledningsarbejder omkring pumpestationen.

4. OECD - Environmental Performance Revíews Denmark 2019, fastslår at der fremadrettet skal arbejdes på at reducere udledning til det marine miljø og søer, hvilket ligeledes forventes afspejlet i kommende Vandplan 3. Dette kan betyde, at der fremadrettet kommer krav om forbedret spildevandsrensning for at mindske næringsstofudledning til det marine miljø og søer. Kravene vil blive fastsat i Vandplan 3, herefter vil der med tillæg til denne plan blive fastsat projekter for de relevante oplande.

5. Opstår der et behov for at sikre miljømålet i en recipient, som ikke er udpeget af miljøstyrelsen til forbedring af spildevandsrensning, kan der med tillæg til denne spildevandsplan planlægges for kloakering af nye og eksisterende virksomheders spildevandsudledninger. Herunder vil de omliggende ejendomme ligeledes blive vurderet om de kan blive kloakeret.

 

Fremtidige ændringer af afløbssystemet

I de statslige Vandplan 1 og i Vandområdeplan var der udpeget 24 regnvandsbetingede udløb, som ikke levede op til kravene for at opnå god/høj økologisk tilstand i de respektive vandoplande.

Der mangler at blive udført tiltag ved 4 udløb og udarbejdet tilladelser til yderligere 4 udløb, som kan ses på kortbilaget med signaturen "Status - udløb Spildevand". Detaljer for tiltag ved de 4 udløb vil blive indsat i spildevandsplanen med tillæg om nødvendigt.

 

Vandplaner

Der planlægges ikke for nye kloakoplande som følge af Vandplan 1 og Vandområdeplanerne i denne spildevandsplan.

Ejendomme, som endnu ikke har opfyldt påbud om tilslutning til Vand og Affalds afløbssystem, overføres til denne plan. Ligeledes overføres ejendomme som er planlagt kloakeret i forbindelse med byggemodninger til denne plan.

I fremtiden kan nye statslige vandplaner og/eller vandområdeplaner udpege nye vandområder, som er belastet af spildevand. Dette kan medføre, at nye områder i kommunen skal etablere forbedret spildevandsrensning. Når dette sker vil der blive stillet krav om enten kloakering eller egen forbedret spildevandsrensning i et tillæg til spildevandsplanen.

 

Afdragsordning og minimumfrist

Folketinget har vedtaget en hjælpeordning til de borgere, der er hårdest spændt for økonomisk, og som har fået krav via påbud om kloakering eller egen forbedret spildevandsrensning.

Følgende to betingelser for at kunne få en afdragsordning skal overholdes:

  1. Den samlede årlige husstandsindkomst må ikke overstige 300.000 kr. (2015) før skat. For hjemmeboende børn under 18 år kan dette beløb forhøjes med et fastsat beløb pr. barn, dog kun op til 4 børn.
  2. Den samlede formue i husstanden må maksimalt være 797.600 kr. (2015) eller derunder. For formuer over dette beløb vil der blive lagt et procenttillæg af beløbet til den samlede årlige husstandsindkomst.

De nævnte beløb er i 2015 priser og pristalsreguleres hvert år. De aktuelle tal vil fremgå af ansøgningsskemaet, som findes på www.svendborg.dk/spildevand under navnet "Ansøgning om afdragsordning for etablering af kloak/egen forbedret spildevandsløsning".

Mulighed 1: Minimumsfrist:

Der gives en frist på 3 år, og ansøger vælger selv at spare pengene op til at etablere den påbudte kloakløsning.

Mulighed 2: Minimumsfrist og afdragsordning:

Der gives en frist på 3 år, og ansøger vælger at anmode Vand og Affald om en afdragsordning. Vand og Affald etablerer den påbudte kloak­løsning, og ansøger betaler for anlægget via en afdragsordning over 20 år.

Har ansøger ikke anmodet Vand og Affald om en afdragsordning senest 1½ år inden fristen, eller accepterer ansøger ikke tilbuddet, bortfalder mulighed­en for at opnå en afdragsordning, og ansøger overgår til mulighed 1.

Ledning­erne er husejer­ens, og husejeren skal stå for drift og vedligehol­del­se af disse.

Tilslutningsbidraget vil under denne hjælpeordning først skulle betales, når tilslutningen er udført.