Takster

Takststrukturen for Svendborg Spildevand A/S skal afspejle udgifterne i selskabet. Udgifterne i Svendborg Spildevand A/S er delt op i faste og variable udgifter og dermed er takststrukturen opdelt i faste og variable bidrag.

Anlæg og drift finansieres bl.a. ved opkrævning af tilslut­ningsbidrag, vejvandsbidrag, et fast vandafledningsbidrag og et forbrugs­afhængigt vandafledningsbidrag.

Den økonomiske regulering af vandsektoren, som udmøntes af forsynings­sekretari­atet i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, har bl.a. til formål at lægge en ramme for Svendborg Spildevand A/S’s indtægter. I praksis sker dette ved, at forsyningssekretari­atet udmelder en indtægtsramme for Svendborg Spildevand A/S, som løbende reduceres gennem krav til øget effektivitet.

Taksterne fastsættes af bestyrelsen i Vand og Affald, således at Svendborg Spildevand A/S’s samlede indtægter ikke overstiger den udmeldte indtægtsramme, mens Byrådet skal legalitetsgodkende taksterne.