Rammer og lovgivning

Affaldsplan 2023-2034 og kommunens tilrettelæggelse af affaldshåndteringen er forpligtet til at leve op til gældende regler og nationale affaldsplaner.

Som så meget anden lovgivning på affaldsområdet udspringer de danske regler om affaldsplanlægning fra EU’s direktiver om affald.
Rammedirektivet om Affald fastsætter, at der skal udarbejdes en national plan og en række kommunale planer, og at kommunernes planer ikke må være modstridende med den nationale plan.

National affaldsplan
Handlingsplanen for cirkulær økonomi udgør Danmarks nationale plan for forebyggelse og håndtering af affald, og gælder for perioden 2020-2032, med revidering efter 6 år. Planen har udgangs- punkt i den aftale regeringen indgik i 2020 med Venstre, Radikale Venstre,
Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet om en Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi. Handlingsplanen for cirkulær økonomi indeholder desuden en række initiativer, der er vedtaget i forbindelse med Plastikhandlingsplanen og Strategi for cirkulær økonomi fra 2018 samt implementeringen af affaldsdirektiver, ligeledes
vedtaget 2018.


Visioner:
• Affaldskurven skal knækkes – mindre affald, mindre spild og mere genbrug
• Affaldssektoren skal være klimaneutral i 2030
• Udsortering af 80% dansk plastik fra forbrændingen i 2030


Målsætning:
• Sikre mindre affald og bedre udnyttelse af naturressourcerne
• Sikre mere og bedre genanvendelse
• Væsentlig reduktion af mængden af maritimt affald
• Reducere mængden af madaffald i alle led af værdikæden for fødevarer
• Sikre mere værdi fra fornybare råvarer
• Reducere miljøbelastningen fra byggeri og nedrivning
• Reducere forbrug og forbedring af genbrug og
genanvendelse af plastik.

Genanvendelsesmål:
Den nationale målsætning er at opnå en reel genanvendelsesprocent i 2025 for:
• Husholdningsaffaldet på 55%
• Al emballage på 65%
• Plast på 50%
• Træ på 15%
• Jern og metal på 50%
• Glas på 70%
• Papir og pap på 75%
• Husholdningslignende erhvervsaffald på 55%
• Haveaffald fra husholdninger på 75%

Ved reel genanvendelse forstås de faktisk
genanvendte mængder af det indvejede
affald. Dermed måles genanvendelsen ikke
længere på de indsamlede mængder til genanvendelse.

Affaldsbekendtgørelsen
Henteordninger:
Indsamlingen af danskernes affald strømlines og øges ved at indføre krav til kommunerne om ens indsamling af 10 forskellige slags affald: Mad-, papir-, pap-, metal-, glas-, plast-, tekstilaffald samt drikke- og fødevarekartoner, restaffald og farligt affald.
Indsamlingen af affaldet skal foregå husstandsnært, men tage hensyn til forskellige boligtyper, herunder gennem mulighed for kombineret indsamling, så nogle typer affald kan indsamles sammen. Kravet skal gælde fra 1. juli 2021, tekstilaffald dog fra 2022.
I implementeringen af henteordningen for indsamling af tekstilaffald sikres det, at de frivillige velgørende organisationer får let adgang
til tekstiler, der kan genbruges.

Indsamlingsmateriel og placering:
Kommunerne skal have fleksibilitet i udmøntningen af strømligningen, jf. ovenfor, så løsningen kan tilpasses og optimeres i forhold til de konkrete lokale forhold ved både etageejendomme, énfamilieboliger og sommerhuse. Det vil f.eks. fortsat være muligt at gøre brug af kuber og sorteringsøer, hvor lokale forhold ikke tillader indsamling ved matriklen, fx i nogle sommerhus- områder.
I implementeringen af den strømlinede indsamling vil et almindeligt parcelhus som udgangspunkt skulle have max 2-4 spande med flere rum til de 10 affaldsfraktioner. Kommunerne kan dispensere herfor, såfremt der allerede er foretaget investeringer, der gør det økonomisk uhensigtsmæssigt med 2-4 spande. Det er den enkelte kommunalbestyrelse, der træffer beslutning herom. Aftalepartierne mødes i 2025 og evaluerer udviklingen. Indsamlingsvejledningen vil lægge op til, at affaldet skal indsamles i faste beholdere fremfor i poser på
stativ. Det vil bl.a. forbedre arbejdsmiljø- et for renovationsmedarbejdere.

Sortering og piktogrammer:
Der stilles krav om at bruge ens affaldspiktogrammer til alle indsamlingsordninger. Kravet følger tidsmæssigt de enkelte affaldsordninger. Derudover igangsættes en national informations- indsats inspireret af bl.a. nudging. Indsatsen skal udbrede de nationale sorteringsvejledninger på en brugervenlig måde som understøtter, at affaldssortering bliver en vane både derhjemme, på arbejde og på farten.

Fyn 2030

Foruden de nationale krav har Svendborg forpligtet sig til den fynske vision ”Fyn 2030 – Sammen om en bæredygtig fremtid”. Her øges målsætningen om genanvendelse af plastaffald til 80 % samt 70 % af det øvrige husholdningsaffald.

Kommuneplan

Kommuneplanen indeholder nogle overordnede mål og retningslinjer for affaldshåndtering i Kommunen.

Det er Kommunalbestyrelsens mål, at:

  • fremme direkte genbrug,
  • mindske affaldsproduktionen,
  • nedbringe deponeringsbehovet,
  • forlænge levetiden på allerede etablerede deponier,
  • sikre at der også i fremtiden er tilstrækkelig forbrændings- og deponeringskapacitet i kommunen,
  • arbejde for at gøre affaldshåndteringen CO2-neutral,
  • arbejde for renere by og natur
  • medvirke til at der ikke deponeres mere end 6 % af den samlede affaldsmængde.

 

Klimahandleplan

Sideløbende med udarbejdelsen af affaldsplanen, er Svendborg Kommune i gang med at udarbejde en Klimahandleplan i forbindelse med DK2020-samarbejdet. I DK2020 arbejder danske kommuner med at løfte deres klimaarbejde til internationalt best practice med målsætningen om at efterleve Paris-aftalens målsætning om netto-nuludledning af CO2 senest i 2050. Svendborg Kommune har derfor en overordnet vision om at reducere belastningen af klima og miljø. Et centralt element for at opnå dette er, at få stimuleret den cirkulære økonomi og arbejde affaldsstrømme højere op i affaldshierarkiet.