Vandforsyningsstruktur

Den almene vandforsyningsstruktur
Svendborg Kommune forsynes af 19 almene vandværker. Hovedparten af vandværkerne drives som A.M.B.A selskaber, mens den største vandforsyning i Svendborg (Svendborg Vand A/S) er ejet af Svendborg Kommune.

Den almene vandforsyning i Svendborg Kommune sker fra 64 boringer, hvor der i de senere år er blevet etableret enkelte nye boringer. Når nye boringer etableres, skyldes det ofte forurening i en af de ældre boringer tilknyttet vandværket.

Både placering af de almene vandværker og de almene vandværkers boringer kan ses på nedenstående kort. 

 

Private indvinderes forsyningsstruktur  
I Svendborg Kommune er der omkring 500 ejendomme med eget vandforsyningsanlæg i form af brønde eller boringer (enkeltindvindere). 

Enkeltindvindere findes i større eller mindre grad. I de fleste tilfælde er der tale om husdyr- eller markvandingsanlæg, men der er i Svendborg kommune også en del enkeltanlæg, der indvinder vand til eget/husholdningsforbrug. Et kort over placeringer af boringer/brønde i Svendborg Kommune kan ses nedenfor.

Denne plan giver mulighed for at Svendborg Vands værker: Grubbemølleværket, Landet – og Stenodden Vandværk må lukkes. Derudover gives der mulighed for at det private vandværk Ulbølle Vandværk må lukkes.  

Supplerende vandforsyning
I tilfælde hvor en ejendom allerede er, eller bliver, tilsluttet et alment vandværk, vil en indvinding fra egen brønd eller boring blive betragtet som supplerende vandforsyning, dog ikke markvanding.

Anvendelse af supplerende vandforsyning til for eksempel dyrehold eller lignende må kun ske efter tilladelse fra Svendborg Kommune. Svendborg Kommune giver normalt ikke tilladelse til supplerende vandforsyning på en ejendom der allerede er forsynet fra et alment vandværk, eller ejendomme der kan forsynes fra et alment vandværk på økonomisk rimelige vilkår.

En undtagelse er produktionsvand til erhvervsvirksomheder, hvor vandet ikke skal have drikkevandskvalitet. I henhold til Miljø- og Fødevareklagenævnets tidligere kendelser, bør der gives dispensation, til anlæg der har særlig betydning for erhvervsvirksomheder. Undtagelser kan ske i særlige tilfælde, hvis det er til gavn for grundvandsressourcen, og en konkret vurdering viser, at det ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af omgivelserne herunder andre indvindinger.