Lokalplanlægning

Lokalplaner skal tilgodese overfladevand og tilpasning af det konkrete område til mere vand i fremtiden. Det drejer sig om mere vand fra skybrud, højere grundvand samt mere havvand ved kystnære områder.

Lokalplaner skal udarbejdes med hensyn til tilpasning til mere vand efter rammerne i nærværende Spildevandsplan.

Overfladevand

1. Overfladevand skal håndteres lokalt, og der bliver som udgangspunkt ikke kloakeret for overfladevand.

2. Lokalplaner, der udarbejdes med henblik på udførelse af såvel privat som offentlig bygherre, skal stille krav om håndtering af overfladevand, og som minimum sikre, at området kan tilbageholde (forsinke) regnvand i dertil afsatte regnvandsbassiner eller lignende.

3. Lokalplanerne skal tilgodese Svendborg Kommunes visioner for tilpasning til mere vand ved, at regnvand holdes på egen grund. I nye lokalplaner skal det præciseres, at der som udgangspunkt spildevandskloakeres.

4. Lokalplanerne skal præcisere retningslinjerne for private og fællesprivate regnvandsløsninger med hensyn til etablering af regnvandslav. Se afsnittet "Private og fællesprivate regnvandsløsninger".

5. Lokalplanerne skal præcisere retningslinjerne for private LAR-anlæg. Se afsnittet "Retningslinjer for private LAR anlæg".

6. Hvis en lokalplan indbefatter afledning af overfladevand til Vand og Affalds system, skal "Miljø- og Servicemål", "Retningslinjer for private LAR-anlæg" samt "Private og fællesprivate regnvandsløsninger" ligeledes præciseres i lokalplanen.

7. Håndtering af overfladevand på veje skal også ske lokalt ved at veje indrettes som vandveje og skybrudsveje.

8. I lokalplaner skal skybrudssikring i forhold til topografi beskrives, så et område ikke risikerer at bliver oversvømmet pga. overfladevand fra veje og overflader, der ikke kan ledes væk fra området. For eksempel, hvis området ligger i en "slugt" eller en "gryde" uden afløb til recipient. Under skybrud kan afløbssystemet blive fyldt, så overfladevand kan oversvømme ejendomme fra veje og befæstede arealer.

9. Der skal således etableres føringsveje til overfladevand, så man kan komme af med det - enten via nedsivning, eller til recipient.

Regnvandsbassiner

10. Lokalplaner skal indeholde et designkrav til regnvandsbassiner samt krav om afsætning af areal til dette. Designkrav til regnvandsbassiner er som udgangspunkt 0,5 l/s/ha, men skal udformes på baggrund af en kapacitets vurdering.

Havvand

11. Ved nybyggeri anbefaler Svendborg Kommune, at byggeriet højvandsikres til et niveau svarende til bygherres og kommunens forventninger til bygningens levetid. Se Svendborg Kommunes Klimatilpasningsplan. Man kan forvente vandstande helt op til kote +2,70 om 100 år. Inden for de næste 50 år vil vandstanden under stormflod kunne stige op til kote +1,70. Det er op til bygherre at vurdere i hvilket omfang, man ønsker at stormflodssikre et byggeri.

12. Overløb til havet skal sikres mod tilbageløb. Dette kan f.eks. ske ved, at overløb etableres i minimum kote +0,5. Se notat i skrift 27 under Baggrundsdata i afsnittet "Baggrundsdata og miljøvurdering".

Grundvand

13. I lokalplaner skal grundvandsforhold beskrives, så et område ikke risikerer at stå under vand eller blive oversvømmet nede fra pga. høj grundvandsstand. Især hvis området ligger i en "slugt" eller en "gryde" uden afdræningsmulighed til recipient, skal der redegøres for hvorledes grundvand skal kunne ledes væk fra området.