Tilpasning til mere vand

I fremtiden vil det eksisterende regn- og spildevandssystem blive udfordret, og krav til den økologiske tilstand i vandmiljøer vil ikke kunne overholdes med mindre, der findes løsninger på at klimatilpasse de eksisterende regn- og spildevandssystemer. Imødegåelsen af klimaforandringerne med hensyn til håndtering af regn- og spildevand er konkretiseret i Masterplan for Regn- og Spildevand 2016, som er i tråd med Svendborg Kommunes Energi- og Klimapolitik 2019 samt kommende Bæredygtighedsstrategi 2020.

Afkoblingsstrategien

Svendborg Kommune har i samarbejde med Vand og Affald udarbejdet Masterplanen for regn- og spildevand. Masterplanen, hvor klimatilpasningsplanens retningslinjer er indarbejdet, er vedtaget i Miljø, Klima og Trafik-udvalget i juni 2016 som en retningsgivende plan. Denne revision af spildevandsplanen er derfor en udmøntning af denne beslutning.

Svendborg Kommune har med Masterplanen besluttet som udgangspunkt at afkoble overfladevand fra fælleskloaksystemet for at reducere oversvømmelser med opspædet spildevand. En afledt effekt heraf er, at de regnvandsbetingede udløb reduceres.

Afkobling af overfladevandet skal som udgangspunkt ske, når der alligevel skal ske en kloakfornyelse af Vand og Affalds eller private ledninger, f.eks. ved vedligeholdelse af ledninger eller ved etablering af klimatiltag når det giver samfundsmæssig værdi. Håndteringen af det afkoblede overfladevand afhænger af flere faktorer, og der kan ikke forventes benyttelse af samme løsninger alle steder.

Nye projekter, hvor ejendomme kan blive pålagt et krav om afkobling, vil fremgå af spildevandsplanen - eventuelt ved tillæg.

Læs mere herom under "Metoder til afkobling af overfladevand".

 

Visionerne for Svendborg kommune i 2040

Afkoblingsstrategien er en langsigtet strategi og derfor arbejdes der med en 20-årig tidshorisont.

 • Regn, der falder over Svendborg Kommune, anvendes som hovedregel lokalt, og sendes kun i begrænset omfang videre i fællessystemer med spildevand.
 • Regnvand fra landsbyer er som hovedregel afkoblet, og kun spildevandet transporteres til et energiproducerende renseanlæg.
 • Afkoblingsstrategien har bevirket, at stort set alt overfladevand fra landsbyer beholdes lokalt.
 • Afkoblingsstrategien har i Svendborg by betydet, at ca. 50% af overfladevand ikke længere tilgår det fælleskloakerede system.
 • Regnvand i byer er synlig, og har givet byen betydelige rekreative værdier.
 • Ved hjælp af afkoblingsstrategien har det kun i meget begrænset omfang været nødvendigt at opdimensionere de eksisterende afløbssystemer.
 • Afkoblingsstrategien er primært realiseret ved hjælp af det kombinerede afløbssystem, hvor regnvand i videst muligt omfang afledes lokalt fra såvel offentlige bygninger, veje og pladser samt fra private boliger og erhvervsbygninger.
 • De konkrete løsninger er primært sket ved frivillige LAR-løsninger (Lokal Afledning af Regnvand), men i enkelte områder har det af forskellige årsager også været nødvendigt at påbyde separering på egen grund.
 • Som yderligere konsekvens af afkoblingsstrategien er aflastninger fra fælleskloaksystemet til Svendborg Sund reduceret med en faktor 10, så der i gennemsnit kun forekommer 2 dage om året, hvor bademulighederne i Svendborg Sund er begrænsede.
 • Endelig er alle landsbyer og Svendborg by sikret mod skader i forbindelse med skybrud. Dette er sket dels via afkoblingsstrategien, etablering af skybrudsveje og øvrige tiltag.
 • Grundejere har selv sikret deres bygninger mod 20 cm vand på terræn ved soklen.
 • Højvandssikring af havneområdet er gennemført ud fra et helhedsorienteret perspektiv.