Lokalplanlægning

Som udgangspunkt skal alt proces- og husspildevand i kloakoplande afledes via Vand og Affalds afløbssystem.

 

Retningslinjer for befæstelsesgrader for nye kloakoplande og renovering af kloaker i eksisterende kloakoplande

1. For alle kloakoplande gælder, at ved tilslutning eller ændringer af afløbsforhold skal grundejer eller bygherre have tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens §28. Når Svendborg Kommune udarbejder disse tilladelser, vil kommunen stille vilkår på baggrund af en vurdering af kloakledningernes kapacitet.

2. For områder, der ikke er omfattet af bestemmelserne om befæstelsesgrader på kortbilaget, gælder ovenstående også.

3. På kortbilaget er kloakoplandene angivet med befæstelsesgrader. Befæstelsesgraden er udarbejdet på baggrund af konkrete vurderinger af ledningsnettets kapacitet i 2008.

4. Ved tilslutninger til nye kloakoplande drevet af Vand og Affald vil Svendborg Kommune i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan stille krav om, at befæstelsesgraderne i skemaet herunder overholdes, idet der ikke er tilstrækkelig kapacitet i kloaknettet til at modtage yderligere overfladevand.

I skemaet herunder er angivet max. tilladt befæstelsesgrad i nye kloakoplande, udført efter 29. marts 2011.

Arealanvendelse Max. tilladt befæstelsesgrad i nye kloakoplande udført efter 29. marts 2011
Boligområder, åben lav og tæt lav 0,30
Boligområder, etageboliger 0,50
Centerområder 0,80
Havneområder Normalt sker afledning via havnens ledninger
Industri og håndværk 0,60
Landsbyer og lignende områder, der ikke falder ind under ovennævnte 0,30
Sommerhusområder og lignende, der ikke falder ind under ovennævnte 0,20
Parker og andre grønne områder 0,00


5. Ved nybyggeri eller udvidelser i eksisterende kloakoplande drevet af Vand og Affald viser kortbilaget "Befæstelsesgrader i udbyggede oplande" de vejledende krav til befæstelsesgrader.

6. For alle kloakoplande gælder, at ved tilslutning eller ændringer af afløbsforhold skal grundejer eller bygherre have tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens §28. Når Svendborg Kommune udarbejder disse tilladelser, vil kommunen stille vilkår på baggrund af en vurdering af kloakledningernes kapacitet.

7. Grundejer må forvente, at Svendborg Kommune vil anmode om en beregning, der viser befæstelsesgraden for ejendommen, matriklen eller det nye projekt. Beregningen skal baseres på afløbskoefficienter for de forskellige overflader, der leder vandet direkte/indirekte til Vand og Affalds afløbssystem.

I skemaet herunder er angivet vejledende afløbskoefficienter.

Overfladeart Afløbskoefficient
Fuldt befæstede arealer 1,0
Tagflader 1,0
Grønne tage 0,1-0,6
Flisebelægning 0,7-1,0
Grusmacadam 0,5
Græsarmering 0,4
Grusede arealer 0,3
Græs- og havearealer 0,1


8. Overskrides den vejledende befæstelsesgrad, jf. skemaet herover, skal et forsinkelsesbassin (eller tilsvarende anlæg) på egen grund dimensioneres for 45 mm nedbør og det aktuelle antal m2, som den tilladte befæstelsesgrad overskrides med. (Overskrides befæstelsesgraden f.eks. med 200 m2, skal der på den private grund etableres et bassin med volumen 200 m2 x 0,045 m = 9 m3).

9. Tømning af et bassin til recipient eller forsyningsselskabets afløbssystem skal ske ved neddrosling eller anden regulering, hvis størrelse fastsættes som vilkår i forbindelse med udledningstilladelsen, afhængigt af de lokale forhold.

10. Ved udledning til recipient skal udledningshastigheden bero på en konkret vurdering af de lokale forhold. Udledning til recipient kan kræve tilladelser efter andre lovgivninger.

11. Hvor der i en udledningstilladelse stilles vilkår om sandfang og olieudskillere, skal disse indgå i en årlig tømningsordning.

Retningslinjer for udledning af grundvand og spildevand til recipient

12. Svendborg Kommune kan give tilladelse til, at oppumpet grundvand afledes til recipient, hvis vandet overholder fastsatte grænseværdier for evt. forurenende parametre. Grænseværdier skal vurderes i forhold til den til enhver tid gældende "Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljø mål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand" samt Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1998 om oprydning på forurenede lokaliteter samt de tilhørende branchevejledninger (nr. 8,9,10,11/1998).

13. Svendborg Kommune kan give tilladelse til, at andre former for spildevand afledes til recipient, hvis ansøger kan godtgøre, at afledningen ikke belaster recipienten væsentligt.

Retningslinjer for private fælles spildevandssystemer

14. Ved nyanlæg af private fælles spildevandssystemer skal der oprettes spildevandslav, der skal stå for etablering og drift af anlægget, samt fastsætte hvordan udgifter til drift og vedligehold af anlægget finansieres.

15. Alle ejendomme i et privat spildevandslav betaler hver især tilslutningsbidrag, når det fælles private spildevandsanlæg bliver tilsluttet Vand og Affalds afløbssystem. Hvis Vand og Affald eventuelt senere påbydes at overtage det fælles private spildevandsanlæg, kan der ikke opkræves yderligere tilslutningsbidrag. Se punkt 18.

16. Spildevandsbekendtgørelsens §5, stk. 3, lyder: "Forinden det i et spildevandsplanforslag anføres, at der etableres et fælles privat spildevandsanlæg, skal berørte bolig- og grundejere oprette et spildevandslav, der varetager anlæggets etablering, drift og vedligeholdelse. Udkast til lavets vedtægter skal foreligge samtidig med planforslagets offentliggørelse. De endelige vedtægter tinglyses på de berørte ejendomme, når det fælles spildevandsanlæg er optaget i spildevandsplanen."

17. For private fælles regnvandsledninger gælder samme regler som formuleret i ovenstående retningslinje.

18. Vand og Affald overtager generelt ikke fælles private spildevandsanlæg.