Bjerreby Vandværk, andelsselskab

Vedligeholdelsesmæssig og teknisk tilstand 

Bjerreby Vandværk er nylig renoveret og fremtræder i fin stand. Filtrene er lukkede trykfiltre og rørsystemet er pænt og overskueligt. 

Der er etableret en forsyningsledning fra det nuværende Landet Vandværks forsyningsområde og frem til Bjerreby Vandværks rentvandsbeholder. Derved kan Bjerreby Vandværk levere det nødvendige tryk ved en nødforsyning. 

Værket har to nye boringer med overjordiske råvandsstationer. Boringerne er etableret omkring 1 km vestsydvest for vandværket. 

Anlægsid

82559

Adresse

Bjerrebyvej 36, 5700 Svendborg

Hjemmeside

www.bjerrebyvand.dk

Antal forbrugere

359

Parcelhuse 

Landhuse 

Landbrug  

Gartnerier 

339 

4 

10 

1 

Industri  

Campingpladser 

Andet 

 

1 

1 

3

 

Tilladt indvindingsmængde (m3/år)  

80.000 

Gennemsnitlig indvinding i 2018-2022 (m3/år)  

55.485 

Indvindingskapacitet (m3/time)  

28 

Filterkapacitet (m3/time)  

16 

Leveringskapacitet (m3/time)  

48 

Rentvandsbeholder (m3 

80 

Forsyningsevne pr. døgn (forhold)  

1,7 

Leveringsevne pr. time (forhold)  

3,8 

Beholderevne (forhold)  

1 

De beregnede forholdstal for forsyningsevne og leveringsevne er fine. Der er således et hensigtsmæssigt overskud på vandværkets evne til at producere og levere vand. Beholderkapaciteten er i underkanten, og rentvandsbeholderen kan derfor risikere at løbe tør ved spidsbelastninger. Udover den underjordiske rentvandsbeholder er der etableret en mindre buffertank i filterrummet. Dette gør, at vandværket kan køre uden om rentvandstanken i en nødsituation. 

Der er ikke større områder inden for Bjerreby Vandværks forsyningsområde, der mangler mulighed for forsyning. 

Vandværket har forbindelse til Landet og Stenodden Vandværker. 

Bjerreby Vandværk har en kildeplads med to boringer. Boringerne er etableret med omkring 100 m’s afstand, men indvindes fra to niveauer og umiddelbart forskellige magasiner. Der er ikke truffet miljøfremmede stoffer i grundvandet fra boringerne.  

Vandværket har indgået en frivillig aftale med jordejer om beskyttelse af BNBO'erne til de to nye boringer.

Pejlinger i vandværkets boringer, har ikke vist tegn på at grundvandsforekomsten overudnyttes. 

Bjerreby Vandværk er kategoriseret som et ’B’ vandværk. Vandværket er veldrevet, og har etableret nye boringer efter værket var lukket i en længere perioden, på grund af en forurening med DMS.

Efterfølgende har vandværket været ramt af en forurening af rentvandstanken. Vandværket har fået udbedret rentvandstanken. 

Bjerreby Vandværk får med denne plan mulighed for at overtage forsyningen af Stenodden Vandværks forsyningsområde. 

I god tid før vandværket overtager forsyningen af forbrugerne på Stenodden, skal vandværket søge om en ny vandindvindingstilladelse. Ansøgningen skal bygge på vandindvindingen fra de to nye boringer, og som en del af ansøgningen, skal de fysiske ændringer på vandværket også medtages.  

Vandværket anbefales desuden at se på mulighederne for at etablere endnu en boring i god afstand fra de to eksisterende boringer.  

Forureningen af de gamle boringer med DMS viste, hvor vigtigt det er at have en spredt vandindvinding. Derudover vurderes grundvandsmagasinerne på Sydtåsinge at have en begrænset udbredelse, og dermed kan grundvandsforekomsten være følsom over for, at vandværket skal til at levere mere vand. Sammenholdt med at klimaændringerne ser ud til at være slået igennem med lange tørkeperioder, vurderes det at være ekstra vigtigt, at vandværket sikrer sig tilstrækkeligt med vand i forbindelse med udvidelsen af forsyningsområdet.