Kultur

I Svendborg Kommune betyder kunst, kultur og et aktivt fritids- og foreningsliv meget for det liv, der udfolder sig i både byerne og i lokalområderne. Borgerne er åbne for innovative og anderledes initiativer samtidig med, at de passer på det gamle. Nogle kalder det ”Svendborgånden”. Institutionerne og individerne drives af idealisme med respekt for det stedbundne. Der er en stor dynamik og tætte samarbejder, hvor man spiller hinanden gode, fordi alle tror på, at aktivitet skaber aktivitet.

I Svendborg er der et relativt stort vækstlag og mange talenter. Disse skaber i fællesskab aktiviteter og nicheevents. Med en klar bottom up tilgang understøtter kommunen kulturlivet ved at facilitere samarbejder, fjerne barrierer mv. Kommunen stimulerer også kulturen ved at støtte større enkeltstående events og styrker dermed den brede lokale udvikling og det store engagement.

Svendborg Kommune har en høj grad af kulturinteresserede borgere. I forhold til både lands- og regionsgennemsnit opsøger borgerne i højere grad kulturtilbud så som rytmiske og/eller klassiske koncerter, billedkunst, museer, biblioteker og scenekunst. (Statistikbanken; 2020).

Kulturlivet er de seneste ti år blevet mere professionaliseret. Det kulturelle vækstlag er blevet styrket og udviklet og kulturlivet oplever en stigende opbakning fra erhvervslivet, der ved, at et velfungerende kultur-, forenings- og fritidsliv er vigtigt for fx tiltrækningen af nye medarbejdere.

Ved kultur forstår vi:

Kreativ og kunstnerisk udfoldelse, der skaber fællesskaber og oplevelser samt bidrager til dialog, dannelse og et omfangsrigt fritids- og foreningsliv. Kulturen i Svendborg er mangfoldig i både genrer og udbud og rummer et stort vækstlag med mange foreninger, talenter og en stor kulturel fødekæde.

   

Svendborg Kommune har samarbejdsaftaler med:

- Svendborg Museum
- Naturama
- BaggårdTeatret
- Borgerforeningen Svendborg Teater
- Taasinge Museum
- SAK Kunstbygning
- B&U Teatret
- Foreningen Rytmisk Råstof

En samlet oversigt over udbydere af kulturtilbud i Svendborg Kommune kan ses her.

Muligheder

Udfordringer

 • Stærke og dedikerede kulturinstitutioner
 • Dedikerede foreningsmennesker og kulturelle ildsjæle
 • Nationalt anerkendte teatre og museer
 • Øget tilflytning af personer med kulturel interesse 
 • Professionelt vækstlag med stort potentiale
 • Kommunen ligger under landsgennemsnittet for tildeling til kunst og kultur
 • Behov for mere ”risikovillig” og fleksibel kapital, når nye idéer opstår
 • Manglende synlighed og kendskab til kulturens mange tilbud

Kulturløftet og seks kulturspor

Kunst og kultur har stor værdi i sig selv. Kunst og kultur udvikler og præger os som mennesker og som samfund. Gennem kunst og kultur får det enkelte menneske redskaber til at forstå, fortolke, kommunikere og ytre sig. Dette er en forudsætning for det demokratiske samfund. Et rigt kunst- og kulturliv er til gavn og inspiration for alle. Kunst og kultur er oplevelser, der begejstrer, forundrer, udvikler, provokerer, frustrerer, frastøder, irriterer og inspirerer. Et rigt kunst- og kulturliv beriger og skaber Fantastiske Fornemmelser (red.: Svendborg Kommunes kulturstrategi)

 

Kulturløftet er de værdier, de konkrete indsatser prioriteres efter:

 • Fællesskaber
 • Kunst og kultur mellem bygninger
 • Børn og unges bidrag til kulturen

 

De tre værdier udmøntes i seks kulturspor: 

Kulturspor 1 – Svendborg er Danmarks største kulturhus

Kulturspor 2 – Teaterhus Svendborg

Kulturspor 3 – Kulturens Svendborgprojekt

Kulturspor 4 – Svendborg og Kulturkommunikation

Kulturspor 5 – Svendborg ArtLab og Svendborg Kulturklynge

Kulturspor 6 – Demokratisering af kulturarven

 

Kilder: