Ollerup Vandværk, a.m.b.a.

Vedligeholdelsesmæssig og teknisk tilstand 

Ollerup Vandværk er stiftet i 1935. Værket fremtræder i fin stand. Det er bygget i 2000. Værket er indrettet efter nutidig standard med lukkede trykfiltre. Rørsystemet er pænt og overskueligt. Der er ved at blive etableret et ionbytningsanlæg for at sænke hårdheden af drikkevandet. 

Vandværket har to aktive boringer, som er etableret ca. 1,2 km nordøst for vandværket. Der er knap 20 m mellem boringerne, som er indrettede med overjordiske råvandsstationer, og fremtræder i fin stand.  

Anlægsid

81133

Adresse

Svendborgvej 70B, 5762 Vester Skerninge

Hjemmeside

www.ollerupvand.dk

Antal forbrugere

574

Parcelhuse 

Etageejd. 

Landhuse 

Landbrug 

501 

51 

4 

1 

Industri 

Institutioner 

Skoler 

Sommerhuse 

3 

5 

2 

Tilladt indvindingsmængde (m3/år)  

110.000 

Gennemsnitlig indvinding i 2018-2022 (m3/år)  

78.216 

Indvindingskapacitet (m3/time)  

40 

Filterkapacitet (m3/time)  

40 

Leveringskapacitet (m3/time)  

60 

Rentvandsbeholder (m3 

287 

Forsyningsevne pr. døgn (forhold)  

3,0 

Leveringsevne pr. time (forhold)  

3,4 

Beholderevne (forhold)  

2,6 

De tre beregnede forholdstal for forsynings-, leverings- og beholderevne er alle fine. Der er således et hensigtsmæssigt overskud for vandværkets evne til at producere og levere vand. Beholderkapaciteten er i overkanten, hvilket betyder, at vandværket i sin daglige drift skal være opmærksom på, at der er en tilstrækkelig udskiftning i rentvandsbeholderen. 

Der er ikke større områder inden for Ollerup Vandværks forsyningsområde, der mangler mulighed for forsyning. 

Vandværket har nødforbindelse til Vester Skerninge Vandværk. 

Ollerup Vandværk har én kildeplads med to indvindingsboringer. Derudover har vandværket på samme kildeplads en boring med konstant overløb til Å-mosen.  

Da der er overtryk i Ollerup Vandværks boringer, er det vurderet, at der ikke skal forsøges at indgå frivillige aftaler med lodsejerne indenfor BNBO. 

Der pejles kun i de to indvindingsboringer. Pejlingerne sammenholdt med indberettede tal for den årlige indvinding viser, at grundvandsstanden med den nuværende indvinding er stabil. Vandindvindingen har siden 2010 været relativ stabil. 

Ollerup Vandværk er kategoriseret som et ’B’ vandværk. Vandværket er veldrevet og grænseværdierne er overholdt.  

Der er ikke problemer med overholdelsen af kvalitetskravet for drikkevand, men da vandværkets boringer står tæt på hinanden, vil en forurening af grundvandet ramme begge boringer. Derfor anbefales vandværket indenfor planperioden at se på mulighederne for at etablere en ny boring i god afstand fra de eksisterende boringer.

Ollerup Vandværk planlægger at etablere en ny ledning til Vester Skerninge Vandværks forsyningsnet. Det bør også undersøges, om en nødforsyning til Svendborg Vands forsyningsområde kan være med til at styrke forsyningssikkerheden både for Ollerup, Vester Skerninge og Ulbølle vandværker.