• Lokalplaner

Lokalplaner

Hvad er en lokalplan?

En lokalplan er en detaljeret plan med bindende bestemmelser for et bestemt område.

Lokalplanen er bygget op af en redegørelse og af et afsnit med bestemmelser.
I redegørelsen beskrives planens baggrund, intentioner samt dens forhold til anden planlægning.
I bestemmelserne fastlægges f.eks.

  • hvordan lokalplanområdet må anvendes,
  • hvor skal bebyggelse, veje, friarealer placeres og
  • om der skal anvendes særlige materialer til bebyggelsen

En lokalplan skal efter reglerne i Planloven annonceres og fremlægges som forslag i en offentlig høringsperiode. I denne periode har alle mulighed for at fremkomme med indsigelser og ændringsforslag til lokalplanen. Hvis lokalplanen ikke ændres væsentlig kan den herefter vedtages endeligt af Byrådet.

En lokalplan regulerer udelukkende fremtidige forhold, og eksisterende lovlige forhold kan således fortsætte som hidtil.

 

Hvad er en byplanvedtægt?

En byplanvedtægt gælder på samme måde som en lokalplan, men er udarbejdet før 1977.
Byplanvedtægter indeholder normalt bestemmelser om anvendelses- og bebyggelsesforhold, og er oftest mindre detaljerede end lokalplaner.