Læsevejledning til Svendborg Kommunes affaldsplan

Læsevejledningen er lavet for at give et overblik over affaldsplanens indhold og opbygning, så det er lettere at finde de emner man søger.

Affaldsplanen består af fire overordnede faner.

Status og kortlægning

Temaer

Indsatsområder

Tidsplan

I "Status og kortlægning" kigges der både tilbage på den forrige affaldsplans planperiode samt fremad i form af en fremskrivning af affaldsmængder. 

I tilbageblikket gives der en status på forrige affaldsplans målsætninger samt en kortlægning af affaldsmængdernes i planperioden og hvordan disse har udviklet sig.

Der gives en oversigt over affaldsordningerne i kommunen, hvilke behandlingsanlæg der anvendes samt økonomien forbundet med affaldshåndteringen.

I afsnittet fremskrivningen af affaldsmængder gives en prognose for hvordan mængden af forskellige affaldsfraktioner kommer til at udvikle sig i affaldsplanens planperiode.

Under fanen "Temaer" beskrives de fire overordnede temaer som danner grundlaget for arbejdet med affaldsplanen.
De fire temaer er:

  • Forebyggelse af affald
  • Mere og bedre genanvendelse
  • Sammen om affald
  • Kommunen som virksomhed

Fanen "Indsatsområder" indeholder de indsatsområder som Svendborg Kommune har valgt at fokusere på, for at kunne leve op til kravene i den nationale affaldsplan. Indsatsområderne indeholder hver en række konkrete aktiviteter som Svendborg Kommune i samarbejde med Vand og Affald ønsker at udføre i løbet af planperioden.

Hvert indsatsområde understøtter desuden et eller flere af affaldsplanens fire temaer. Ved beskrivelsen af hvert indsatsområde er et ikon, som angiver hvilke af de fire temaer det enkelte indsatsområde understøtter.

Under fanen "Tidsplan" kan man se en oversigt over hvornår de planlagte aktiviteter forventes at blive udført samt hvem der er ansvarlig for at udføre dem.