Inddelingen af vandværkerne

Der er som noget nyt indført en karaktergivning til vandværkerne fra A til D. Opdelingen er sket ud fra en samlet vurdering af det enkelte vandværks forsyningspotentiale, udfordringer med hensyn til vandkvaliteten og investeringer i forbedringer. Vandværkernes indbyrdes styrke mht. forsyningspotentiale har ikke udviklet sig væsentligt i sidste planperiode. Der har dog de seneste år været udfordringer med pesticider i grundvandet. Det er især det enkelte vandværks reaktion på problemstillingen, som har ført til, at der er behov for en differentiering mellem vandværkerne. Hvor der har været store overskridelser, har vandværkerne været nødsaget til at etablere nye boringer, men hvor der har været mindre overskridelser, har der været mindre velvilje til at etablere nye boringer. De vandværker, som har udtrykt et ønske om at blive nedlagt eller, som ikke kan producere vand, der overholder grænseværdien, har fået den laveste score. 

A-vandværk: Blivende vandværk. Stort vandværk eller største i området, som kan forsyne de omkringliggende vandværker. Vandværket er veldrevet, og der arbejdes på at fremtidssikre boringerne og deres BNBO’er mv.  

B-vandværk: Blivende vandværk. Ofte et mellemstort, veldrevet vandværk, som ikke har problemer med pesticider. Er der problemer med pesticider arbejder et B-vandværk målrettet på at fremtidssikre boringerne. Derudover er der taget hånd om BNBO mv.  

C-vandværk: Et måske blivende vandværk. Ofte et mindre, men veldrevet vandværk, der i de fleste tilfælde har udfordringer med at overholde, eller ligger meget tæt på, kvalitetskravet for pesticider i drikkevand. Hvis grænseværdien for pesticider i drikkevandet overskrides, vil vandværket skulle modtage vand fra nabovandværk, frem til der er fundet en løsning, så grænseværdien kan overholdes hver gang. Kommunen vil i disse tilfælde skærpe overvågningen af indholdet af pesticider i drikkevandet. Derudover kan vandværket være et C-vandværk på grund af manglende fremdrift med beskyttelsen af vandværkets sårbare BNBO’er, samt sikring af forbrugerne med en nødforsyning til et nabovandværk. Vandværket kan med en indsats blive et B-vandværk. Hvis vandværket ikke gør en indsats, kan det på sigt risikere at blive klassificeret ned til et D-vandværk. 
 
D-vandværk: Vandværk, som med denne plan kan overgå til at blive et distributionsvandværk eller sammenlægges med et nabovandværk. Hvor et vandværk har fået betegnelsen D-vandværk, fordi grænseværdien ikke kan overholdes, kan vandværket søge om at etablere en eller flere boringer. Hvis det lykkes at finde rent vand, vil vandværket igen kunne blive et reelt vandværk.