Lovgrundlag

Ifølge vandforsyningslovens § 14 skal kommunalbestyrelsen udarbejde planer for, hvordan vandforsyningen skal tilrettelægges, herunder hvilke vandværker der skal være, og hvilke områder de enkelte vandværker skal forsyne. 

Indhold og rammer for udarbejdelse af planen er reguleret af bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning. 

Vandforsyningsplanens indhold er beskrevet i bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning. I § 3 er der angivet en række punkter, der skal indgå i planen: 

 1. Angivelse og lokalisering af de forventede behov for vand i kommunen, fordelt på forskellige forbrugergrupper (husholdning, institutioner, industri- og håndværksvirksomheder, landbrug, herunder markvanding, gartneri samt dambrug m.v.). 
 2. Angivelse af beliggenheden og kapacitet af de bestående almene vandforsyninger med tilhørende behandlingsanlæg, beholderanlæg og pumpeanlæg samt beliggenhed af vandforsyningernes ledningsnet, herunder eventuelle forbindelsesledninger mellem vandforsyningerne. 
 3. Angivelse af, hvilke dele af kommunen, der påregnes forsynet med vand fra indvindingsanlæg på de enkelte ejendomme eller fra andre ikke-almene vandforsyninger, og hvilke dele af kommunen, der straks eller senere påregnes forsynet fra almene anlæg.  
 4. Angivelse af de bestående almene vandforsyninger, der skal indgå i den fremtidige vandforsyning i kommunen, herunder deres ejerforhold, og af beliggenheden og kapacitet af fremtidige almene vandforsyninger.  
 5. Angivelse af de nuværende og fremtidige forsyningsområder for almene vandforsyninger i kommunen.  
 6. Angivelse af om der skal tilføres vand fra andre kommuner, eller om der fra kommunen kan leveres vand til forbrug uden for kommunen.  
 7. Angivelse af hvor vidt der skal etableres, nedlægges eller udbygges almene vandforsyninger for at sikre en tilstrækkelig og hensigtsmæssig forsyning af kommunen.   

Vandforsyningsplanen indeholder retningslinjer for, hvordan Svendborg Kommune udmønter og håndhæver bestemmelser i følgende gældende lovgivning: 

 • Lov om vandforsyning m.v. med seneste ændringer: Lov nr. 900 af 21. juni 2022. 
 • Bekendtgørelse nr. 831 om vandforsyningsplanlægning af 27. juni 2016. 
 • Bekendtgørelse nr. 1023 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg af 29. juni 2023.  
 • Bekendtgørelse nr. 470 om vandindvinding og vandforsyning af 26. april 2019. 
 • Bekendtgørelsen nr. 1260 om udførelse og sløjfning af brønde og boringer på land af 28. oktober 2013. 
 • Bekendtgørelse nr. 132 om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg af 8. februar 2013. 

Vandforsyningsplanen giver ikke i sig selv vandværkerne tilladelse til at iværksætte udbygning eller ændringer af deres anlæg. Dette kræver fortsat tilladelse efter vandforsyningsloven.