Affaldshieraket

Affaldshierarkiet er grundstenen for arbejdet med affald og ressourcer. Affaldshierarkiet beskriver et hierarkisk system for hvordan vi ønsker at håndtere vores affald. Vi vil have mest af det fra toppen (affaldsforebyggelse) og mindst af det fra bunden (deponi). Arbejdet med affald i Svendborg Kommunes sker også ud fra affaldshierarkiet. Temaerne, indsatsområderne og aktiviteterne i affaldsplanen er derfor udvalgt med fokus på at få håndteret så meget affald så højt oppe i hierarkiet som muligt.

 

Affaldsforebyggelse er at undgå at skabe affald. Dette kan fx gøres ved at mindske spild i produktionsprocesser og husstande samt ved at reducere indholdet af problematiske stoffer i produkter. Genbrug af produkter direkte uden forarbejdning skaber heller ikke affald. Affaldsforebyggelse er i toppen af hierarkiet, fordi forbruget af naturressourcer mindskes, hvis der ikke dannes affald.

Forberedelse til genbrug er, når produkter forberedes (kontrol, rengøring eller reparation), således at de kan genbruges uden anden forbehandling. Genbrug er, når produkter bruges igen til samme formål, som de var udformet til. Det kan være brugte flasker, der rengøres og genbruges som de er, eller brugte mursten som rengøres og indgår i et nyt byggeprojekt.

Genanvendelse er, når affaldsmaterialer forarbejdes om til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller andre formål. Det kan eksempelvis være brugte glasflasker, der smeltes om, så glasset kan indgå i nye produkter eller brugt papir, der indgår i papirmasse for at blive til nyt papir.

Nyttiggørelse er, når affaldet opfylder et nyttigt formål ved at erstatte anvendelsen af andre materialer, der ellers ville være blevet anvendt til at opfylde en bestemt funktion. Affaldet kan også blive forberedt med henblik på at opfylde en funktion. Det er eksempelvis forbrænding af ikke-genanvendeligt affald. Anden nyttiggørelse kan også være når nedknust byggeaffald bruges til opfyldning under veje.

Bortskaffelse er, når affaldet ikke opfylder et nyttigt formål. Ved forbrænding erstattes andre (fossile) brændsler, men samtidig ødelægges de fleste materialer og kan derfor ikke fortsætte i kredsløbet. Hermed spildes også den energi og de råvarer, der er anvendt til fremstilling af materialerne og produkterne. Bortskaffelse er når affald brændes uden energiudnyttelse eller deponeres.

Deponering skal kun anvendes, når andre behandlingsformer ikke er muligt, eller hvis det er nødvendigt for at undgå spredning af farlige stoffer via genanvendelse af materialerne.