Udledning af overfladevand til recipienter

Drænsystemer er som udgangspunkt private ledninger eller private vandløb, vedligeholdelsen skal derfor forestås af lodsejere. Omfangsdræn er ikke et vandløb, men en del af et privat spildevandsanlæg.

Tilslutning til private dræn og vandløb

Ændringer af bygningsmassen på en ejendom betyder gerne, at der vil blive tilført mere vand til de private drænsystemer. Disse drænsystemer leder vandet til markdræn og slutteligt til vandløb, sø eller havet.

Når en grundejer planlægger ændringer af bygningsmassen, som vil øge vandmængden i drænsystemerne, skal grundejer ansøge om denne tilkobling ved Svendborg Kommune, også når det er til egne dræn.

Grundejeren skal ansøge om en tilslutningstilladelse og i flere tilfælde også en medbenyttelsestilladelse, idet grundejer skal søge tilsagn ved alle lodsejere af drænet. Dette er for at sikre at der ikke er lodsejere nedstrøms som senere bliver oversvømmet pga. den nye tilkobling.