Hesselager Kirkeby Vandværk a.m.b.a.

Vedligeholdelsesmæssig og teknisk tilstand 

Hesselager Kirkeby Vandværk er oprindelig bygget i 1934. Senest i 2004 er det blevet renoveret.

Vandværket er i god vedligeholdelsesmæssig stand.  

Filtrene er lukkede trykfiltre og rørsystemet er pænt og overskueligt. 

Vandværket har to boringer knap 180 m nordvest for værket men knap 50 m’s afstand.  
 
Boringerne er indrettet som overjordiske råvandsstationer, der er pænt vedligeholdte.  

Anlægsid

81391

Adresse

Vandværksvej 18, 5874 Hesselager
Hjemmeside

www.hesselagervandvaerk.dk

Antal forbrugere

268

Parcelhuse 

Etageejendom 

Landbrug

263 

1 

2 

Institutioner 

Skoler 

 

1

1

  

Tilladt indvindingsmængde (m3/år)  

41.000 

Gennemsnitlig indvinding i 2018-2021 (m3/år)  

32.859 

Indvindingskapacitet (m3/time)  

16 

Filterkapacitet (m3/time)  

14 

Leveringskapacitet (m3/time)  

12 

Rentvandsbeholder (m3 

65 

Forsyningsevne pr. døgn (forhold)  

2,5 

Leveringsevne pr. time (forhold)  

1,6 

Beholderevne (forhold)  

1,4 

De tre beregnede forholdstal for forsynings-, leverings- og beholderevne er alle fine. Der er således et overskud på vandværkets evne til at producere og levere vand.  

Der er ikke større områder inden for Hesselager Kirkebys Vandværks forsyningsområde, der mangler mulighed for forsyning. 

Vandværket har nødforbindelse til Hesselager Stationsby Vandværk. 

Hesselager Kirkebys Vandværk har én kildeplads med to boringer, som begge har et indhold af DPC på omkring grænseværdien. Begge boringers BNBO’er er vurderet sårbare.   

Pejlinger i vandværkets boringer sammenholdt med indberettede tal for den årlige indvinding viser, at grundvandsstanden med den nuværende indvinding er stabil. Vandværkets indvinding har også været relativ stabil siden 2010.  

Hesselager Kirkeby Vandværk er kategoriseret som et ’C’ vandværk på grund af problemerne med at overholde grænseværdierne for DPC. Derudover mangler der fremdrift med hensyn til, om der skal etableres en ny boring og indgås aftale, om beskyttelse BNBO’et. 

Hesselager Kirkeby Vandværk skal forsynes fra Hesselager Vandværk ind til, at Hesselager Kirkeby Vandværk selv kan levere vand af drikkevandskvalitet. Der er ifølge den nuværende drikkevandsbekendtgørelse ikke mulighed for at dispensere, hvis det er muligt at fremskaffe en anden vandforsyning. 

Vandværket har bl.a. mulighed for at søge om at etablere en ny boring et andet sted eller at udføre en boring til det dybere liggende kalk. Det vides ikke, om DPC-forureningen er lokalt forekommende eller udbredt i området, ligesom det ikke vides om kalken er egnet som magasin på dette sted. 

Hvis nogen af de nuværende boringer igen tages i  produktion af vandværket, skal der indgås aftale om beskyttelse af BNBO’et. 

Bliver konsekvensen at Hesselager Kirkebys Vandværk skal lukkes, kræver det et tillæg til Vandforsyningsplanen. 

Hesselager Kirkeby Vandværks og Bøsøre Vandværks ledningsnet bør sammenkobles indenfor planperioden.