Tema 1: Forebyggelse af affald

Affaldsforebyggelse er at undgå at skabe affald. Dette kan fx gøres ved at mindske spild i produktionsprocesserne og i husstandene. Ved at genbruge produkter direkte uden forarbejdning affaldsforbygger man også.

Når produkter bliver flyttet op i affaldshierarkiet til genbrug, reduceres CO2-udledningen – både fordi affaldet ikke skal genanvendes eller energiudnyttes, men også fordi genbrug fortrænger CO2-udledningen forbundet med fremstilling af nye produkter.

Affaldsforebyggelse 

Affaldsforebyggelse kræver et valg, som skal tages før materialerne ender i affaldsbeholderen eller på genbrugspladsen. Valget skal tages af den enkelte borger eller virksomhed. Svendborg Kommune ønsker at understøtte borgerne og virksomhederne i dette valg, blandt andet ved at stille viden og værktøjer til rådighed, der kan bidrage til øget affaldsforebyggelse.

Affaldsforebyggelsen begynder allerede ved at borgerne eller virksomheder undlader at købe et produkt. Når der indkøbes et produkt er det vigtigt at der vælges produkter, som kan holde længe, eller som kan repareres, hvis det skulle gå i stykker.

Affaldsforebyggelse er i høj grad også direkte genbrug, hvor produkter sælges eller videregives til nye brugere. Produktet kan også få nyt liv via rengøring eller en større eller mindre reparation, så produktet fortsat kan bruges. Flere borgere kan deles om produkter, hvorved der indkøbes færre nye produkter, som i sidste instans ender som affald.

Produkter der i dag ender i Svendborg Kommunes affaldssystem men som kan forberedes til genbrug, vil fremadrettet i højere grad blive sorteret fra og solgt eller foræret tilbage til borgerne, kommunale institutioner samt erhverv, til gavn for miljø, klima og ofte også økonomien. Mange ressourcer går tabt, når produkter ender som affald.

Hvad vil vi?

Indsamle viden og erfaringer om affaldsforebyggelse samt etablere platforme til videreformidling af disse til borgere og virksomheder.

Sikre at Svendborg Kommunes institutioner og kommunale virksomheder inddrager affaldsforebyggelse i deres hverdag ved indkøb og ved større investeringer.

Understøtte at borgere og virksomheder genbruger og reparerer flere produkter i stedet for at bortskaffe dem.