Behandlingsanlæg

Svendborg Kommune har kontrakter eller leveringsaftaler med flere modtage- og behandlingsanlæg for at sikre tilstrækkelig kapacitet til affaldshåndteringen i kommunen for både husholdningsaffald og erhvervsaffald.

 

Affaldsforbrændingsanlæg

Svendborg Kommune afsætter brændbart affald  til Svendborg Kraftvarme P/S beliggende Bodøvej 15 i Svendborg. Værket har kapacitet på 50.000 tons om året. 

I 2020 blev der leveret ca. 16.300 tons forbrændingsegnet husholdningsaffald til Svendborg Kraftvarme A/S. Heraf udgjorde dagrenovation ca. 11.600 tons. Derudover anviste Svendborg Kommune 5.600 tons forbrændingsegnet erhvervsaffald til Svendborg Kraftvarme A/S. Mængden af forbrændingsegnet affald fra husholdningerne forventes fra 2021 at være væsentligt lavere, da de nye indsamlingsordninger reducerer mængden af dagrenovation.

Det blev politisk besluttet i november 2020 at Svendborg Kraftvarme P/S skal lukkes. Den forventede dato for nedlukning af anlægget er d. 30. november 2023. Som en af de første aktiviteter i planperioden, skal der laves aftale med et andet forbrændingsanlæg, så der sikres forbrændingskapacitet for resten af planperioden. Ifølge projektforslaget om nedlukning af Svendborg Kraftvarme P/S er der budgetteret med en forventet forbrændingskapacitet fra Svendborg Kommune på 18.693 tons om året.

Deponeringsanlæg

Svendborg Kommune anviser alt deponeringsegnet affald til Klintholm I/S, Klintholmvej 50, 5874 Hesselager. Undtaget er affald som ikke står på Klintholms "positivliste", det vil sige affald Klintholm ikke må modtage, for eksempel må de ikke modtage affald med indhold af PCB på over 50 mg. Svendborg kommune er medejer af Klintholm I/S og har kontraktmæssige rettigheder og pligter til at anvise deponeringsegnet affald hertil.

Klintholm I/S er et kommunalt interessentselskab med deltagelse af Kerteminde, Nyborg, Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Langeland og Ærø kommuner. Udover deponeringsanlæg driver Klintholm I/S også anlæg til neddeling og håndtering af have- og parkaffald og kildesorteret husholdningsaffald for kompostering samt karterings- og behandlingsplads for forurenet jord.

Svendborg leverede i 2020 ca. 1.800 tons deponeringsegnet husholdningsaffald  og anviste ca. 2.800 tons deponeringsegnet erhvervsaffald til Klintholm I/S.

Klintholm I/S har kapacitet til de næste 60-80 år og har derfor kapacitet til kommunens deponeringsegnede affald i planperioden.

Genbrugsstationer og modtagepladser

I Svendborg Kommune er der 2 store genbrugsstationer, Den ene ligger i Svendborg og den anden ligger i Hesselager. Herudover er der 3 mindre modtagepladser på øerne, Skarø, Drejø og Hjortø.

På de store genbrugsstationer kan der afleveres alle typer affald med undtagelse af dagrenovation og madaffald.

På alle genbrugsstationer og modtagepladser kan kommunens borgere frit aflevere affald mens erhverv kan aflevere affald mod et gebyr der betales pr. besøg.

Fælles fynsk eftersorteringsanlæg

Borgmesterforum Fyn har i august 2021 søgt dispensation fra særskilt indsamling med henblik på at etablere et fælles fynsk eftersorteringsanlæg. Miljøstyrelsen har på nuværende tidspunkt ikke truffet afgørelse i sagen.

Slammineraliseringsanlæg

Renseanlæg Strandgården er udstyret med et slammineraliseringsanlæg. Anlægget blev etableret i 2001 og har et samlet volumen på 12.500 m3 hvoraf ca. halvdelen var fyldt ved seneste vurdering af restkapaciteten i 2019. Det blev på daværende tidspunkt vurderet, at der var tilstrækkelig kapacitet til minimum 10 år mere.

Andre behandlingsanlæg

Svendborg Kommune anviser det farlige affald til Motas i Fredericia (Modtagestation Syddanmark). Motas er et fælleskommunalt interessentskab der blev stiftet 1. oktober 2007 og er ejet af 13 kommuner i Region Syddanmark.

Derudover er der flere modtagere, som Svendborg Kommune leverer væsentlige affaldsmængder til.

I skemaet nedenfor ses listen af affaldstyper samt modtagere:

Title Modtager Modtageradresse
Beton og Tegl Tonny Madsen Heldagervej 11, 5700 Svendborg
Genbrugstræ RGS Nordic Energivej 36, 5260 Odense
Madrasser Tonny Madsen Heldagervej 11, 5700 Svendborg
Papir EKJ Rødeledsvej 75, 5700 Svendborg
Pap EKJ Rødeledsvej 75, 5700 Svendborg
Gips EKJ Rødeledsvej 75, 5700 Svendborg
Sanitet Marius Pedersen Sandholdt lyndelse
Vinduesglas med ramme Genknus og Kabell Teglværksvej 19, 5220 Odense
Vinduesglas uden ramme Genknus og Kabell Teglværksvej 19, 5220 Odense
Mineraluld Tonny Madsen Heldagervej 11, 5700 Svendborg
Jern og Metal HI Hansen Havnegade 110 D, 5000 Odense C
Alu dåser Stena Ravnebjerggyden 3, 5491 Blommenslyst
Kabler HI Hansen Havnegade 110 D, 5000 Odense C
Dæk Stena Ravnebjerggyden 3, 5491 Blommenslyst
Tøj og Tekstiler Spot Wear Krogsagervej 50, 7000 Fredericia
Bøger Stena Ravnebjerggyden 3, 5491 Blommenslyst
Hård Plast Scrap solutions A/S (Reno Fyn) Nyborg Bodøvej 8, 5700 Svendborg
Blød Plast Scrap solutions A/S (Reno Fyn) Nyborg Bodøvej 8, 5700 Svendborg
Emballage plast Scrap Solutions A/S Bodøvej 8, 5700 Svendborg
Toner Tonergenbrug Aps Knudlundsvej 6, 8653 Them
Skærme HJ Hansen Havnegade 110 D
5000 Odense C
Spildolie Avista oil Danmark Juelsmindevej 6, 4400 Kalundborg
Batterier Stena Ravnebjerggyden 3, 5491 Blommenslyst
Madaffald Ragn-Sells Lervangsvej 2, 5750 Ringe