Medlemskab af kloakforsyning

Ejendomme i det åbne land, som ikke er udlagt til kloakering, kan ved påbud om forbedret spildevandsrensning anmode om at lade Vand og Affald drive en forbedret spildevandsrenseløsning på ejendommen. Ordningen kaldes "kontraktligt medlemskab", idet der indgås en kontrakt mellem Vand og Affald og grundejer.


Pr. 1. september 2019 var der i alt 19 ejendomme, som har indgået kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen med Vand og Affald.

Ordningen indebærer:

  • Vand og Affald etablerer og driver selve rensnings­anlægget (inkl. service og tøm­ning af bund­fældningstank) på ejendommen.
  • Ejer beta­ler selv bundfældningstank, strøm og forsikring af anlægget.
  • Ejer skal derudover betale til­slut­nings­bi­drag og vandafledningsbidrag, som hvis ejendommen var blevet tilsluttet kloaksystemet.

Tilbuddet er kun en mulighed i det øjeblik kommunen giver på­bud om forbedret spilde­vandsrens­ning til en ejendom. Tilbuddet er kun for helårsbeboelse.

Pensionister og efter­lønnere kan få indefros­set tilslutningsbidraget på samme måde som ejendoms­skatten.

Det er muligt at kombinere kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen med minimumsfrist- og afdragsordningen. Læs mere under afsnittet "Dispensationer og afdragsordning".