Tilsyn med udledning

Renseanlæg

Miljøstyrelsen fører tilsyn med renseanlæggene. Hvert år får Svendborg Kommune og Vand og Affald en status på årets tilsyn fra Miljøstyrelsen. Anlæggene overholder generelt deres grænseværdier.

Kommunen udarbejder godkendelserne/udledningstilladelserne til renseanlæggene og Vand og Affald har driften med anlæggene.

Overskridelser på drifts- eller akkrediterede analyser indrapporteres såvel til kommunen som Miljøstyrelsen med en beskrivelse af årsag til, hvis denne er kendt, og afhjælpning af overskridelsen.

Regnvandsbetingede udløb (RBU)

Tilsynet med regnbetingede udløb sker ligeledes ved Svendborg Kommune og Miljøstyrelsen. Tilsynet sker ved, at Vand og Affald årligt indrapporterer antal hændelser med overløb fra regnbetingede udløb samt beregnede mængder og stofindhold i et digitalt system. På baggrund af indrapporteringerne, kan myndighederne vælge at fokusere på eller stille krav i kommende Vandplaner om reduktion af udløb.

Kommunen adviseres ved særlige overløb, herunder også fra renseanlæg, som kan påvirke badestrandene. Dette sker dels via Badevandsudsigten.dk, som er en offentlig tilgængelig applikation til mobiltelefoner, samt et internt varslingssystem og dels via badevandsanalyserne, som tages i løbet af badesæsonen fra 1. maj til 1. september. Strandene lukkes kun administrativt, hvis der findes bakterieoverskridelser i badevandsanalyserne.