Forbedret spildevandsrensning i åben land

Staten har i Vandplan 1 udpeget en række oplande til vandløb, hvor ejendommene skal forbedre rensningen af deres spildevand. Det kan ske ved, at ejendommene kloakeres, eller ved at der etableres egne renseløsninger - f.eks. i form af minirenseanlæg eller nedsivningsanlæg.

Alle de ejendomme, der skal udføre forbedret spildevandsrensning med baggrund i den statslige vandplan, indgår endnu ikke i spildevandsplanen. Dette skyldes 2 faktorer,

 1. Spildevandsplan 2013 - 2024 blev udarbejdet på baggrund af forslaget til Vandplan 1. Ved vedtagelsen af Vandplan 1 blev nye oplande udpeget, som ikke var udpeget i forslaget.
 2. Svendborg Kommune valgte at udføre nye faunaundersøgelser i de vandløb hvor spildevands­ind­satsen ikke var igangsat, hvilket medførte at flere oplande til vandløb blev undtaget for krav om spildevandsrensning. Disse undersøgelser indgik i datagrundlaget for den statslige vandområdeplan.

Ejendomme i de af staten udpegede nye oplande, har ikke været omfattet af tidligere spildevandplaner og derfor har ejendommene endnu ikke fået påbud om forbedret spildevandsrensning. Disse ejendomme inkluderes i denne spildevandsplan og vil blive beskrevet yderligere i afsnittet "Det åbne land".

Arbejdet med faunaundersøgelserne og udredning af konsekvenserne heraf, overfor spildevandskrav for berørte oplande, har bevirket, at ejendomme i enkelte oplande endnu ikke har fået påbud om forbedret spildevandsrensning. Disse ejendomme overføres til denne spildevandsplan, og vil blive beskrevet yderligere i afsnittet "Det åbne land".

Ejendomme, som på baggrund af faunaundersøgelserne, ligger i et opland hvor kravet om spildevandsrensning ikke længere kunne opretholdes, er blevet orienteret og bliver ikke overført til denne spildevandsplan.

Ejendommene, som p.t. ikke har krav om at lave forbedret spildevandsrensning, ligger i oplandet til:

 • Afløb fra Højes Ris
 • Bredmoserenden
 • Engelsbækken øvre løb
 • Gudbjerg Skov
 • Hundstrup Å nedre løb
 • Kobberbækken
 • Lærredsåen
 • Lillebæk
 • Lundeborg Bæk nedre løb
 • Strammelse vandløb
 • Stokkebækken mellem og nedre løb
 • Tange å, mellem løb