Natur

Blandt borgere og turister er der en bred opfattelse af, at naturen i Svendborg Kommune er noget helt særligt. Forklaringen skal findes i at Sydfyn og Øhavet byder på et smukt og oplevelsesrigt landskab med stor afveksling og geologisk variation. Øhavet, strandene, bakkerne og dalene samt de gamle løvskove er vigtige elementer heri.

Naturen danner et meget vigtigt grundlag for skov- og landbruget samt det maritime erhverv og turisterhvervet. Naturen inspirerer os også i vores kunst- og kulturliv, i gastronomien og andre event-oplevelser. Naturen er et sted, hvor vi i fritiden kobler af og lader op. Naturen er med andre ord en fundamental del af vores lokale identitet og muligheder.

Naturen er desværre under stigende pres. Benyttelse og beskyttelse af naturen skal derfor gå hånd i hånd, så vi bevarer den og kan give den videre til fremtidens generationer.

Ved natur forstår vi:

Vilde dyr, planter og andre organismer samt deres levesteder og de økologiske samspil, som organismerne indgår i. Levesteder kan fx være enge, overdrev, moser, søer, vandløb, skove og kystnære områder.

Muligheder

Udfordringer

 • Naturarealet kan øges, udvikles, bindes sammen og plejes mere
 • Mere offentlig adgang til naturen – både i Svendborg by og på landet.
 • Bedre beskyttelse af sårbare naturområder gennem mere målrettet balancering af beskyttelse og benyttelse.
 • Naturarealerne er små og fragmenterede, hvilket skaber vanskelige betingelser for pleje og udvikling.
 • I kampen om arealressourcen bliver naturen ofte nedprioriteret.
 • Det tager tid at skabe ny natur. Samfundets stigende efterspørgsel på naturens ressourcer udfordrer derfor balancen mellem beskyttelse og benyttelse.
 • Der er usikkerheder om fremtidige regler og økonomiske ressourcer.

Natur og friluftsliv

Svendborg Kommune vil sikre en helhedsorienteret, målrettet og koordineret indsats, hvor naturbevarelse og -udvikling tænkes sammen med sundhed, bosætning og turisme. Desuden vil vi formidle naturen, inspirere til handlinger, sikre et bredt ejerskab til naturforvaltningen og kunne danne grundlag for ansøgninger om fondsmidler mv.

Vi vil støtte op om Svendborg Kommunes Idrætspolitik og Sundhedspolitik samt

samarbejdet med DGI og Danmarks Idrætsforbund i projekt ”Bevæg dig for livet”. Desuden vil vi bidrag til at realisere kommuneplanens ”Grønt Danmarkskort”.

Desuden vil vi understøtte FN’s verdensmål om bl.a. at standse tabet af biodiversitet, bekæmpe klimaforandringer, sikre bæredygtige byer og lokalsamfund og en bedre folkesundhed

Kilde: Natur og Friluftsliv i Svendborg Kommune – strategi og handlinger 2019-2030.

 

De kommunale skove

De kommunale skove i Svendborg Kommune er på mange måder en værdifuld ressource, der gennem en langsigtet forvaltning skal sikres og udvikles til gavn og glæde for kommunens borgere, turister, miljøet og naturen i skovene.

Byrådets mål er at skabe varierede, bæredygtige og spændende skove med en høj biodiversitet. Vi vil til stadighed udvikle og give gode muligheder for et aktivt og varieret friluftsliv. Skovene skal give oplevelser, sundhed og fællesskaber i en god balance mellem benyttelse og beskyttelse.

Kilde: Skovstrategi for de kommunale skove – Svendborg Kommune 2020

 

Geopark Det sydfynske Øhav

Svendborg Kommune har i mange år udviklet naturens oplevelsesmuligheder til gavn for borgere og turister. Det seneste og mest ambitiøse projekt er Geopark Det Sydfynske Øhav, der aspirerer til en UNESCO-udnævnelse.

Kilde: www.naturturisme.dk

 

 

Samarbejde med Naturstyrelsen

Svendborg Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Naturstyrelsen om grundvandsbeskyttende skovrejsning nordøst for Svendborg. Derudover samarbejder Svendborg Kommune med Naturstyrelsen om forskellige naturprojekter, herunder naturområdet Rødme Svinehaver.

Naturen i tal

 • 85 km Øhavssti fra Fjællebroen mod Langeland og Lundeborg
 • Stier med afmærkede ruter i eks. Stevneskov og Hallindskoven (Hjerterute og O-løb) samt på Skarø og Drejø
 • 760 bådepladser i private og offentlige havne
 • 12 afmærkede lokale cykelruter af længder på 20–48 km
 • Kajakruter i kommunen på mellem 45 og 100 km (Øhavskort med rutebeskrivelser)
 • Fugletårne ved 4 større naturområder (heraf 2 kommunale)
 • 250 ha kommunal skov
 • 55 ha kommunale naturområder
 • God adgang til de kommunalt ejede fortidsminder, adgangsaftaler til en række spændende private fortidsminder
 • 11 gode badestrande
 • 5 Blå Flag-strande
 • 17 bynære legepladser, heraf 1 større naturlegeplads
 • Fri fiskeret i kommunale søer
 • Årlige udsætninger af havørreder via Havørred Fyn