Hvordan vil vi arbejde med bosætning og erhverv?

Sammenhæng mellem Svendborg bymidte og havn

Byrådet vil fortsætte en udvikling af byen som binder by og havn sammen. Havnens ” Blå kant” fremtidssikrer havneområdet i forhold til højvande/stormflod og skybrud samtidig med, at området omdannes til hele byens friareal med fri og lige adgang for alle.

I 2018 er der blevet afviklet en arkitektkonkurrence for ”Den blå Kant”. Vinderprojektet vil blive realiseret over de næste år - og vil synliggøre, hvordan den maritime kulturarv bevares og bindes sammen med byen, samtidig med at området klimasikres.

Svendborg By og Tankefuld

Byrådet vil fokusere på en boligorienteret fortætning i Svendborg By. Fortætning skal ske med respekt for stedets arkitektoniske kvaliteter, og med kvalitet i boliger og friarealer.

Byrådet vil fortsætte udvikling af Tankefuld, som ny bydel midt i naturen med fokus på fællesskab og miljø, alternativ energi, energibesparelser samt lokal afledning af regnvand.

Lokalbyer, landsbyer og landsbyklynger

Byrådet bakker op om fortsat udvikling af lokalområderne, herunder etablering af landsbyklynger og skabe potentialer for bosætning. Det skal ske med blik for områdernes særlige identitet, lokale fællesskaber og adgang til naturen.

Mangfoldighed i boligtilbud og boligformer

Byrådet vil skabe rammer for at boligorganisationer og private kan etablere nye bofællesskaber i kommunen.

Byrådet vil fortsat have fokus på, om der er det fornødne udbud af små og billige boliger.

Byrådet vil fortsætte samarbejdet med de almene boligorganisationer om at opdatere kvaliteten i de almene boliger og boligområder.

Bosætningsstrategi

Svendborg Kommune vil udarbejde en bosætningsstrategi for Svendborg for at skabe de bedste rammer for tilflytning til kommunen.

Bosætningsstrategien skal skabe grundlag for, at vi fokuserer på de rigtige indsatser i forhold til øget bosætning i Svendborg.

Erhvervskontakt

Byrådet vil fortsætte arbejdet med at udvikle vores erhvervsservice med henblik på at skabe de bedste rammer for udvikling af vores erhvervsliv.

Erhvervspolitik

Byrådet vil udarbejde en ny erhvervspolitik. Den skal angive byrådets prioriteringer i forhold til at forbedre rammebetingelserne for erhvervslivet.

Erhvervspolitikken skal sikre, at vi fokuserer på de rigtige indsatser i forhold til at øge antallet af arbejdspladser i kommunen.

Uddannelsespolitik

Byrådet vil udarbejde en ny uddannelsespolitik. Den skal understøtte en udvikling af Svendborg som en levende uddannelsesby med en unik beliggenhed og fokus på lokale værdier.

Der skal udvikles et uddannelsesmiljø hvor uddannelse og iværksætteri integreres med idræt, forskning, natur, klima og vækst.