Målsætninger


Grøn omstilling i Svendborg Kommune

Udover vigtigheden af at få udbredt fjernvarme til så mange borgere som muligt og få udfaset olie- og naturgasfyr, har Svendborg Kommune også et stort fokus på at sikre, at varmeforsyningen bliver så grøn som mulig. Det betyder, at de fremtidige varmekilder skal baseres 100 % på vedvarende energi. Biomasse betragtes i national og international sammenhæng som vedvarende energi, men Svendborgs Kommunalbestyrelse har med vedtagelsen af Klimahandleplan 2022 besluttet, at mængden af biomasse til afbrænding skal halveres senest i 2030. 

Overordnet set sigter Svendborg Kommune, med vedtagelsen af Klimahandleplan 2022, efter at være klimaneutral senest i 2050.  Det betyder mere konkret, at vi inden for kommunegrænsen skal nedbringe vores CO2-udledning til 0 eller som minimum optage lige så meget CO2, som vi udleder.

Klimahandleplan 2022 indeholder også nogle delmål. De er:

  • 100% vedvarende energi på virksomheds-niveau i 2030
  • 70% CO2-reduktion i 2030 på geografisk niveau målt i forhold til 1990
  • 100% vedvarende energi på geografisk niveau i 2040

Endelig indeholder Klimahandleplan 2022 en række sektormål. For energisektoren er de:

  • Fossilfri fjernvarme (spidsbelastning undtaget).
  • Udfasning af biomasse til afbrænding (minimum en halvering i 2030).
  • Udfasning af 90% af oliefyrene i 2030 forhold til 2019.
  • Udfasning af 65% af naturgasfyrene i 2030 i forhold til 2019.
  • Etablering af tre vindmøller på 150 meter og 84 ha solcelleanlæg.
  • Stiftelse af mindst ét energifællesskab med kommunen som deltager.

Varmeplanen skal være med til at understøtte så mange af de ovenstående mål som muligt.