Egebjerg Bakker

Baggrund

Nøglekarakter

Varieret småskala jordbrugslandskab med spredte skovområder og levende hegn i storbakket terræn, hvor husmandssteder og mindre gårde ligger spredt med udsigt over det Sydfynske Øhav.


Landskabsområdet er vist på kortet og dækker et ca. 14,7 km² stort areal

Landskabskarakteren

Karakteren af området er især betinget af det højtliggende storbakkede terræn og de rumlige afgrænsninger, som skovene og de levende hegn betinger samt spredtliggende husmandssteder og mindre gårde. Skovområderne afgrænser overordnede landskabsrum af varierende form men primært orienteret nord/syd. De levende hegn og nogle steder også terrænet underinddeler disse overordnede landskabsrum i mindre rum, som er transparent afgrænsede. Disse forhold skaber i samspil med terrænformerne et varieret småskala landskab. Områdets bugtede vejforløb samt mange husmandssteder, hvoraf størstedelen fungerer som beboelse, understreger områdets lillle skala.

Flere steder i Egebjerg Bakker findes markante udsigter over landskabet mod syd og det Sydfynske Øhav. Disse udsigter støttes af en generel orientering af landskabet i sydlig retning, dels falder terrænet imod syd dels er de overordnede rumskabende skovbryn orienteret nord/syd.

Landskabet omkring Skjoldemose præges af ubebyggede middelstore markflade, som afgrænses dels af stendiger dels større skovområder. Hovedgården og driftsbygningerne ligger tæt ved vejen og giver sammen med stendiger i markskel og den ubebyggede hovedgårdsjord en klar fornemmelse af at befinde sig i et fungerende og sammenhængende hovedgårdslandskab.

Landskabet er generelt roligt og uforstyrret af tekniske anlæg. En højspændingsledning løber dog over Egebjerg Bakker tværs igennem udsigtsfeltet fra de højestliggende dele af bakkepartiet, hvor der også findes en sendemast. Pga. skovområdernes rumdannende virkning afskæres disse tekniske anlæg visuelt fra de øvrige dele af karakterområdet. En samling vindmøller, syd for Ollerup, står i udsigtsfeltet fra Bakkerne, hvorved de virker forstyrrende på den ellers uforstyrrede, småskala karakter, som området har.

Klik her for billeder, uddybende beskrivelser af landskabets oprindelse og landskabselementer, og vurdering af karakterstyrke, tilstand og sårbarhed.


Strategi og indsats

Områder som skal beskyttes

Den centrale del af karakterområdet – 5.M1
Karakteristisk, særlige visuelle oplevelsesmuligheder (de øvre dele af Egebjerg Bakker), god tilstand, dog middel langs højspændingsledningen

 • Tiltag der vil medføre ændringer i karakteren skal undgås.
 • Udsigterne over Øhavet skal bevares ved at friholde området for tilplantning og understøtte en driftsform som vil bevare de dyrkede marker som åbne.
 • Nybyggeri i området skal undgås.
 • Som minimum skal landskabets lille skala bevares, ved at friholde landskabet for tilbygninger, nyt byggeri og nye landskabselementer generelt, som vil bryde områdets skala.
 • De markante og rum skabende skovbryn skal opretholdes.
 • Ved ændringer i naboområderne mod syd, bør påvirkning af udsigten klarlægges med henblik på at undgå at udsigten forstyrres.
 • Nedgravning af højspændingsledninger skal prioriteres højt på strækningen over Egebjerg Bakker.
 • Overdrevsområdet Rødme Svinehaver skal særligt beskyttes ved forsat ekstensiv drift og udsigterne fra området friholdes for elementer som vil bryde denne.

Skjoldemose – 5.M2
Kontrasterende, særlige visuelle oplevelsesmuligheder, god tilstand

 • Området skal friholdes for ny bebyggelse og andre anlæg.
 • Muligheden for at opleve bygningerne omkring Skjoldemose skal bevares.
 • Blotlæggelse af de tilgroede stendiger langs vejene ville understrege hovedgårdskarakteren i området.

Områder hvor der skal ske tilpasning

Den østlige og sydvestlige del af området – 5.M3
Karakteristisk, god tilstand (dog middel omkring højspændingsledningen og gårdene Granlund og Solbjerggård)

 • Yderligere sløjfning af levende hegn bør undgås.
 • Skovrejsning eller skærmende beplantning omkring de store driftbygninger ved Granlund og Solbjerggård vil gøre bygningerne mindre dominerende i landskabet, uden at ændre karakterområdets nøglekarakter.
 • Yderligere sløjfning af levende hegn bør undgås.
 • Evt. nye bebyggelser eller anlæg kan kun ske i forbindelse med eksisterende bebyggelse, og skal respektere landskabets skala.
 • Evt. ny bebyggelse skal gives en skærmende beplantning mod det omgivende landskab.
 • De markante skovbryn og indkikket hertil skal opretholdes.
Statisk kort