Skårup Landbrugsflade

Baggrund

Nøglekarakter

Kystnært landbrugslandskab i bølget til let bakket terræn med spredtliggende småskove stedvist frugtavl.


Landskabsområdet er vist på kortet. Stokkebækken har sit udspring i dalstrøgets vestlige ende omkring Bøllemose og følger dalstrøget imod øst, som bugter sig igennem landskabet over en strækning på omkring 16km fra Bøllemose nær motorvejen i vest til kysten lidt nord for Lundeborg i øst.

Landskabskarakteren

Jordbrugslandskab med middelstore markfelter i bølget terræn, med høj andel af små gårde og husmandssteder, der primært ligger langs vejene. Bebyggelsen er meget velholdt, hvilket understreger områdets bynære placering. Karakteristisk for området er endvidere de spredtliggende mindre skovområder med markante skovbryn samt kraftige hegn/bevoksede diger. Langs vejene findes flere steder levende hegn i form af tætte hæklignende beplantninger der stedvist er tunneldannende.

Skovbrynene skaber markante rumlige afgrænsninger af de ellers transparent afgrænsede middelskala landskabsrum som de levende hegn og bevoksningen omkring bebyggelserne afgrænser.

Omkring Hallingskov Huse, øst for Svendborg, er terrænet meget bakket, småbevoksninger hyppige og små husmandssteder og huse af nyere dato ligger tæt langs vejene. I dette område skaber de karaktergivende landskabselementer et småskala landskab med lukkede landskabsrum.

Nærheden til kysten i områdets sydlige del opleves dels gennem udsigter fra overkanten af kystskråningen dels markant fra kystvejen mellem Svendborg og Åbyskov, som løber tæt ved og parallelt med kystlinjen. Denne del af kystvejen præges af kystnære skove, mindre strandengsområder, tæt bebyggelse ved Skårupøre og Åbyskov samt en mængde små bådebroer, som strækker sig ud fra kysten.

Landskabskarakteren forstyrres kun lokalt af tekniske anlæg. I den nordlige del af området findes en højspændingsledning, vindmøller og et mindre industriområde vest for Svendborg. Ved kysten er placeret et rensningsanlæg.

Klik her for billeder, uddybende beskrivelser af landskabets oprindelse og landskabselementer, og vurdering af karakterstyrke, tilstand og sårbarhed.

Strategi og indsats

Områder som skal beskyttes

Den kystnære del af karakterområdet (sammenfaldende med kystforlandet) – 19.M1

Kontrasterende, særlige visuelle oplevelsesmuligheder, middel tilstand

  • Udsigterne over kystforlandet til de omkringliggende farvande og modstående kyster bør friholdes for ny skov og anden beplantning.
  • Pga. de visuelle sammenhænge i kystlandskabet bør området friholdes for nye anlæg og nyt byggeri.
  • Mulighederne for at opleve de markante erosionsdale kan styrkes ved at fjerne opvækst af krat og anden bevoksning.

Områder hvor der skal ske en tilpasning

Hallingskovhuse – 19.M2

Kontrasterende, middel tilstand

  • Områdets lille skala skal respekteres ved etablering af nye anlæg.

Den centrale og nordlige del af karakterområdet – 19.M3

Karakteristisk, middel tilstand

  • Ved placering af nye anlæg skal disse tilpasses områdets skala.
  • I overensstemmelse med områdets dominerende karaktertræk skal der etableres bevoksning i omkring eventuelt nybyggeri.
  • Skovbrynenes markante fremtoning i landskabet skal respekteres og fastholdes. Ny beplantning må derfor ikke placeres i umiddelbar tilknytning til disse.
  • Ny skov bør etableres som løvskov i overensstemmelse med de eksisterende skove i området.
  • Landsbyernes grønne rande skal fastholdes også ved eventuel udbygning af landsbyerne.
  • Holmdrup Huse skal bevare sin karakteristiske form som vejlandsby.
Statisk kort