Vormark Moræneflade

Baggrund

Nøglekarakter

Enkelt jordbrugslandskab hvor fragmenterede levende hegn og spredtliggende små og middelstore gårde skaber et middel- til storsskala landskab på en bølget flade, som falder jævnt ned mod kysten i øst.


Landskabsområdet er vist på kortet. I denne beskrivelse og vurdering fokuseres på den del af karakterområdet som ligger i Svendborg Kommune.

Landskabskarakteren

Bølget til blødt storbakket landskab med en overordnet orientering mod kysten i øst. Intensivt dyrkede marker følger landskabets bølgede form og brydes stedvist af de sporadisk bevoksede diger og fragmenterede levende hegn. Spredt på markerne og trukket tilbage fra vejene ligger små til middelstore gårde med så stor indbyrdes afstand, at udtrykket bliver et sporadisk bebygget landbrugslandskab. Bevoksning omkring sommerhusområderne ved kysten, i områdets dalstrøg og enkelte småskove supplerer landskabet især mod nord og mod øst ved kysten.

Den sporadiske bevoksning og terrænets form giver mulighed for kig henover større dele af landskabet. Karakteren præges således at åbne til transparent afgrænsede rum i middel til stor skala suppleret af en bebyggelse i middel skala. Fra de øvre dele af karakterområdet findes lange kig over det enkle landskab mod øst mod kysten. Især øst for Hesselager findes en markant udsigt over landskabet mod øst.

Nær kysten danner bevoksningen omkring områdets sommerhusområder en grøn barriere, som skærmer for den visuelle sammenhæng mellem land og vand. Fra de øvre dele af kystforlandet går den visuelle sammenhæng mellem land og vand henover disse bevoksninger.

Nær grænsen til nabokarakterområdet Tange Å Tunneldal fremstår landskabet med mere markante bakkeformationer. Herfra er et velafgrænset udsigt dels over kysten mod øst og nord dels mod syd over Tange Å Tunneldal, hvor bevoksningen i dalstrøget danner en grøn ”pude” som brydes af Hesselagergårds karakteristiske tagkonstruktion, der rager op over trækronerne.

Omkring det gamle Revsøre og dalstrøget omkring Askebæk danner terræn, bebyggelse og bevoksning et markant småskala landskab med en tydelig dalstrøgskarakter.

Ved kysten ligger Klintholm oplagsplads. Denne opleves primært fra de øvre (vestlige) dele af karakterområdet, hvorfra den opleves som en høj bakke, der rager op over den kystnære bevoksning.

Klik her for billeder, uddybende beskrivelser af landskabets oprindelse og landskabselementer, og vurdering af karakterstyrke, tilstand og sårbarhed.

Strategi og indsats

Områder som skal beskyttes

Området nord for Pureskov – 14.M3

Karakteristisk, særlige visuelle oplevelsesmuligheder, god tilstand

  • Udsigten fra det højtliggende bakkedrag over kysten mod syd og det omkringliggende landskab mod nord og syd skal friholdes for placering af nyt byggeri og tekniske anlæg.
  • Kan nyt byggeri ikke undgås skal dette placeres lavt i terrænet og bag skærmende bevoksning. Der bør dog ikke etableres ny bevoksning mod øst ved kysten.

Kystforlandet

  • Udsigterne over kystlandskabet skal friholdes for markante tekniske anlæg og nyt byggeri. Især byggeri, som vil bryde udsigten.
  • Bevoksningen nær kysten giver dog mulighed for indpasning af nye anlæg såfremt disse kan holdes lavere end den omkringliggende bevoksning og derved afskærmes fra de bagvedliggende og omkringliggende dele af kystforlandet.

Områder hvor der skal ske en tilpasning

Landskabet bag kystforlandet og området ved Pureskov – 14.M1

Karakteristisk, god tilstand

  • Områdets uforstyrrede præg skal så vidt muligt bevares.
  • Nyt byggeri bør holdes lavt og placeres således at det ikke bryder de lange kig, som findes henover landbrugsfladen. Dette kan bl.a. ske ved at placere byggeriet lavt i terrænet og etablere skærmende beplantning som i form og artsvalg afspejler den eksisterende bevoksning, dvs. fragmenterede løvtræs bevoksninger, som dækker dele af bebyggelsen.

Området omkring Askebæk – 14.M2

Kontrasterende, god tilstand

  • Områdets lille skala skal respekteres ved eventuel etablering af nyt byggeri.
Statisk kort