Sydfyns Flyveplads

Sydfyns Flyveplads på Tåsinge er én ud af tre mindre flyvepladser på Fyn, som supplerer Odense Lufthavn. Flyvepladsen dækker såvel erhvervs- som fritidsmæssige behov og er kendetegnet ved en relativt stor andel af ikke lokale operationer. Flyvepladsen har landingsbane i græs og har dermed begrænsede anvendelsesmuligheder i forhold til større fly og anvendelse på alle tider af året.

 

Det er Byrådets mål, at:

  • Sydfyns Flyveplads imødekommer såvel erhvervs- som fritidsmæssige behov.
  • sikre, at støjbelastningen og andre miljømæssige belastninger fra flyvepladsen holdes på et acceptabelt niveau.

Flystøj

  • Der må ikke placeres støjfølsom arealanvendelse indenfor støjkonsekvensområdet omkring Sydfyns Flyveplads.

Udvidelse af Sydfyns Flyveplads

  • Øgede aktiviteter på Sydfyns Flyveplads må kun ske, såfremt det kan godtgøres at væsentlige nationale og regionale samt internationale naturbeskyttelsesinteresser ikke tilsidesættes. Ved nationale eller regionale interesser forstås de interesser, der er udtrykt i kommuneplanens retningslinjer for miljøbeskyttelse, naturbeskyttelse, landskabsbeskyttelse, kulturmiljøbeskyttelse og kommuneplanens arealreservationer for andre formål.
  • Det skal ved udvidelse af Sydfyns Flyveplads endvidere dokumenteres, at der er behov for udvidelsen.
  • Såfremt Sydfyns Flyveplads udbygges med fast overflade på banearealerne, skal der samtidig etableres passende renseforanstaltninger for overfladevandet, som kan indeholde afisningsmidler. Formålet skal være at overholde mål for recipientkvaliteten.
Statisk kort

I 1990 blev der udarbejdet en rapport på baggrund af en analyse af udviklingsmulighederne for Sydfyns Flyveplads - herunder i fase tre en asfaltering af landingsbanen. I de første to faser af planen er banen drejet og der er derefter etableret landingslys.

Med det sydfynske områdes forbedrede tilgængelighed i forlængelse af den faste forbindelse over Storebælt og senest åbningen af Svendborgmotorvejen er behovet for flyvning som alternativ til bilen blevet mindre. Sydfyns Flyveplads´ fremtidige rolle må derfor forventes primært at ligge indenfor fritidsbrug og en mindre grad af erhvervsmæssig anvendelse. Helikopterflyvning er nødvendig i forbindelse med betjeningen af øerne i forhold til Svendborg Sygehus. Etablering af en helikopterlandingsplads kunne derfor være et fremtidigt behov.

Flyvepladser er årsag til en væsentlig støjbelastning af omgivelserne og det er vigtigt at der ikke placeres boliger og anden støjfølsom anvendelse så tæt på flyvepladsen at dette giver uacceptable støjgener.

Omkring flyvepladsen er der fastlagt et støjkonsekvensområde efter Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1994 om støj fra flyvepladser. Støjkonsekvensområdet er beregnet efter den såkaldte Day-evening-night level metode (DENL-metoden) som vægter støj om aftenen og natten højere end støj om dagen. I beregningerne indgår bl.a. forudsætninger om trafikmængden, fordelingen af flytyper og fordelingen af trafikken på året, ugen og døgnet.