Valdemars Slot Herregårdslandskab

Baggrund

Nøglekarakter

Herregårdslandskab i bølget terræn med store marker omkranset af skove og et fremtrædende hovedgårdsanlæg ved kysten.


Landskabsområdet er vist på kortet. Grænsen for karakterområdet er i store træk sammenfaldende med grænsen for Valdemars Slot ejerlav.

Landskabskarakteren

Kystnært herregårdslandskab i bølget terræn med varierede skovmassiver, som danner markante rumlige afgrænsninger omkring store bygningsløse markfelter med enkelte lange, kraftige levende hegn. Karakteristisk er endvidere det fremtrædende herregårdsanlæg Valdemars Slot med hovedbygning, driftsbygninger, porthuse og tepavillon beliggende ud til kysten.

De karaktergivende landskabselementer i form af skovene, de bygningsløse markfelter og herregårdsanlægget danner tilsammen et enkelt, middel- til storskala landskab med lukkende rum. Mod vest åbner landskabet sig op mod Bregninge Bakke, hvor Bregninge Kirke ligger som et markant landmark.

Hovedgårdsanlægget med de store, velholdte bygninger, gårdsplads og allé ved kysten i samspil med det bagvedliggende vådområde danner et markant delområde med særlige oplevelsesværdier.

I knudepunktet mellem områdets skove ligger Pederskov Huse, en samling fine gamle husmandssteder og en vandmølle, i et fortættet miljø omkring det bugtede vejforløb. Her står også den flere hundrede år gamle fritstående Ambrosius Stub eg.

Den sydøstlige rand af Troense fremstår meget karakteristisk med gamle bindingsværkshuse, der ligger på linje med indbyrdes ens afstand adskilt af megen grøn bevoksning og med facaderne vendt ud mod landskabet.

Området er frit for påvirkning af tekniske anlæg og fremstår roligt og uforstyrret med velholdte karaktergivende landskabselementer.

Klik her for billeder, uddybende beskrivelser af landskabets oprindelse og landskabselementer, og vurdering af karakterstyrke, tilstand og sårbarhed.

Strategi og indsats

Områder som skal beskyttes

Omkring Valdemar Slot – 22.M1

Særligt karakteristisk, særlige visuelle oplevelsesmuligheder, god tilstand

 • Områdets velbevarede bygninger og deres omgivelser skal bevares.
 • Evt. ny bebyggelse kan kun opføres i tilknytning til den eksisterende bebyggelse, og skal afstemmes i arkitektur og farve efter den eksisterende bebyggelse i området.
 • Det østlige skovbryn på Kohave, der danner baggrund på slotsparken og den genoprettede sø bevares.
 • Alléerne i området bevares.
 • Anlæg på de modstående kyster der påvirker udsigten fra området, skal undgås (se også under Kystforland nedenfor).

Omkring Pederskov Huse – 22.M2

Særligt karakteristisk, særlige visuelle oplevelsesmuligheder, god og middel tilstand

 • De markante rumskabende skovbryn, samt den dyrkede flade i mellem skal opretholdes og styrkes, hvor skovbrynene fremstår fragmeterede.
 • Evt. skovrejsning i området skal undgås.
 • Områdets karakteristiske bygninger og bebyggelsesstruktur bør bevares i videst mulig udstrækning.
 • Muligheden for at opleve Ambrosius Stup Egen, som enkeltstående træ i landskabet skal beskyttes.

Den resterende del af området – 22.M3

Særligt karakteristisk, god tilstand

 • De store dyrkningsflader skal opretholdes og ny beplantning som f.eks. nye vildremiser på fladerne undgås.
 • De markante skovbryn og tætte levende hegn der karakteriserer området skal bevares og vedligeholdes.
 • Skovrejsning i indsigtskilen til Bregninge Kirke skal undgås.
 • Evt. skovrejsning i en øvrige del af området skal etableres i store sammenhængende områder, der vil fortsætte områdets karakter med markante lange skovbryn.
 • Evt. byudvikling af Gammel Nyby og Troense bør ikke ske ind i området.

Kystforlandet

 • I kystforlandet skal i særlig høj grad tages hensyn til de visuelle sammenhænge til og fra det omkringliggende øhav.
 • Den skovprægede og uforstyrrede karakter af de modstående kyster skal forsat opretholdes og nyt byggeri af større dimensioner skal undgås indenfor eller i umiddelbar nærhed til kystforlandet.
Statisk kort