Vindmøller

En stor del af udbygningen med vindmøller forventes at ske på havet, men der skal også fortsat opstilles vindmøller på land. Vindmøllerne bliver stadig større med stigende krav til valget af placering. Udover hensynet til vindressourcer skal der tages omfattende hensyn til den landskabelige påvirkning og øvrige hensyn i det åbne land, herunder til nabobebyggelse. Kommunerne skal planlægge for områder, hvor der kan opstilles vindmøller på land. Staten planlægger for opstilling på havet.

I kommuneplanen er udpeget områder til opstilling af vindmøller. Og der er opstillet retningslinjer for, hvordan hensyn til landskab, natur og miljø, herunder nabobeboelse sikres i forbindelse med opstilling af vindmøller ud fra en samlet afvejning af interesser.

Det er Byrådets mål, at:

 • fremme vedvarende energi i overensstemmelse med de nationale mål,
 • udbygningen af vindmøller på land sker ved udskiftning af ældre vindmøller med færre og mere effektive vindmøller,
 • udbygningen sker under størst muligt hensyn til omkringboende,
 • udbygningen af vindmøller sker under hensyn til natur-, kulturhistoriske og landskabelige værdier.

Planlægning for nye vindmøller

 • Der kan opstilles vindmøller på op til 80 m inden for de på kortet udpegede vindmølleområder.
 • Opstilling udenfor disse områder kan kun ske i områder, der udlægges ved en supplerende planlægning.
 • Ved planlægning for nye vindmøller skal radiokædeoperatører høres for at undgå konflikter mellem vindmøller og radiokædeforbindelser.
 • Afstanden fra en vindmølle til eksisterende og arealreservationer til fremtidige veje skal være minimum 1 gange møllens totalhøjde, ligesom vindmøller ikke må placeres i overordnede vejes sigtelinje.

Kortet nederst viser de udpegede vindmølleområder.

 

Afstand til veje

 • I en afstand fra vejen på mellem 1,0 og 1,7 gange møllens totalhøjde skal Vejdirektoratet gives mulighed for, af sikkerhedshensyn og på grundlag af en konkret vurdering, at forlange en mølle flyttet længere væk end 1,0 gange møllens totalhøjde. Der bør også foretages en konkret sikkerhedsmæssig vurdering af den enkelte mølles placering. F.eks. forøget risiko for overisning, distraktion i forbindelse med skilte, kryds, tilslutningsanlæg, osv. Afstanden mellem vindmølle og vej regnes fra yderste kant af vejbane eller nødspor til mølletårnets yderste begrænsning mod vej. For vej, der er pålagt vejbyggelinje, fastsættes afstanden fra denne.


Vindmøller og miljøhensyn

 • Ved planlægning for nye vindmøller skal der sikres en passende afstand til eksisterende og planlagt støjfølsom arealanvendelse, så vindmøllerne samlet set i et område kan overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser.
 • Ved planlægning for nye vindmøller skal det så vidt muligt sikres, at boliger til helårsbeboelse ikke udsættes for skygge i mere end 10 timer (reel skyggetid) om året.
 • Indenfor en konsekvenszone på 320 m omkring udlagte vindmølleområder, må der ikke planlægges for, eller etableres boliger og anden miljøfølsom arealanvendelse eller større tekniske anlæg.

Støjfølsom arealanvendelse: Områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- camping- eller kolonihaveformål, eller områder som er udlagt i lokalplan eller byplanvedtægt til støjfølsom rekreativ aktivitet.

 

Udseende og opstillingsmønster

 • Vindmøller skal i videst muligt omfang opstilles på en måde, der tager hensyn til landskabelige og æstetiske forhold, og skal normalt opstilles på en ret linje med en indbyrdes afstand på 3-4 gange rotordiameter.
 • Møller inden for samme område skal have samme udformning, navhøjde, rotordiameter, farve, omløbsretning og omdrejningshastighed.
 • Vindmøllernes navhøjde og vingediameter skal have et harmonisk forhold på mellem 1:1 og 1:1,2.
 • Vindmøllerne skal etableres med rørtårn og gives en hvidlig ikke reflekterende overflade.


Husstandsmøller

 • Husstandsmøller på op til 25 m kan opstilles efter konkret afvejning i forhold til andre interesser, såfremt de opstilles i en afstand på maksimalt 30 m fra bebyggelse på egen grund og som udgangspunkt minimum 150 m fra nabobeboelse og disses udendørs opholdsarealer.
 • Ved landzonetilladelser skal landskabelige interesser vægtes højt.
 • Husstandsmøller kan som udgangspunkt ikke opføres i fugle- og vildtreservater, geologiske, biologiske og kulturhistoriske beskyttelsesområder, inden for naturnetværket, friluftsområder og kulturmiljøer.
 • Husstandsvindmøller kan som udgangspunkt kun opstilles enkeltvis og ikke i grupper.
 • Husstandsvindmøller kan som udgangspunkt ikke opstilles i byzone.


Sanering og nedtagning

 • I forbindelse med opstilling af nye vindmøller, skal der ske en sanering af eksisterende vindmøller, som udgangspunkt i en afstand på 28 gange de nye møllers totalhøjde.
 • Hvis en vindmølle i mere end et år ikke har været anvendt til energiproduktion, skal møllen samt fundament i en dybde på min. 1 m fjernes.

Kortet viser de udpegede vindmølleområder.

Statisk kort

Det er et statsligt mål at fremme opstillingen af vindmøller i Danmark, både til havs og til lands, så der fortsat er mulighed for udbygning med vindmøller. Kommunerne er med vedtagelsen af retningslinjer og ved udpegningen af vindmølleområder i kommuneplanerne med til at sikre opfyldelsen af disse mål.

Planlægning for vindmøller i kystnærhedszonen kræver en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse, jf. Planloven. Vindforhold er en funktionel begrundelse, men lokalisering af vindmøller i kystnærhedszonen forudsætter en nærmere afvejning af natur- og landskabsinteresserne.

 


Eksisterende vindmøller og produktion

I Svendborg Kommune er der primo 2017 opstillet 54 vindmøller, hvoraf de 10 er husstandsmøller. Møllerne har en samlet produktionskapacitet på cirka 35 MW, se kort over eksisterende vindmøller. På landsplan er der primo 2017 opstillet 6.125 vindmøller med en samlet produktionskapacitet på cirka 5.243 MW.

Se kortet nederst som viser placeringen af de eksisterende vindmøller.

Den samlede produktion fra vindmøllerne er ca. 70.000 MWh/årligt. Til sammenligning er det samlede elforbrug inden for Svendborg Kommune på i alt ca. 208.000 MWh årligt. Dvs. at ca. 34 % af elforbruget i Svendborg Kommune produceres af vindmøller i Svendborg Kommune.

Vindmøllerne varierer meget med hensyn til totalhøjde og effekt. Den mindste vindmølle er 25 m høj og har en effekt på 10 kW, mens de største vindmøller er 126,5 m høj og har en effekt på 2,3 MW. Størstedelen er i højden omkring 70 m med en effekt mellem 600-900 kW afhængig af alder. De fleste møller (42 stk.) er over 15 år.

 


Kortlægning i samarbejdet om Energiplan Fyn

I 2014-2016 har Svendborg Kommune deltaget i et samarbejde med de øvrige fynske kommuner om en fælle strategisk energiplanlægning. Det arbejde resulterede i en fælles rammeplan, som blandt andet indeholder en fælles kortlægning af potentialet for vindenergi på Fyn. Det inkluderer en kortlægning af områder til opstilling af vindmøller med en højde på op til 125 m. Kortlægningen er dog udelukkende udarbejdet for at identificere potentielle områder, hvor lovgivningen og de gældende kommunale retningslinjer ikke på forhånd udelukker opstilling af vindmøller. Områderne er ikke politisk prioriteret.

Svendborg Kommune vil med udgangspunkt i disse kortlagte områder samt eksisterende vindmøller analysere nærmere på, hvor der fremadrettet kan opstilles større vindmøller (fra 125-150 meter). Der skal blandt andet analyseres for, hvor der kan skabes plads til høje vindmøller, hvis der nedlægges boliger, som allerede ubeboede. Dette arbejde skal resultere i et kommuneplantillæg for vind- og solenergianlæg.

Det skal samtidig undersøges, om der kan opstilles færre men større vindmøller i kommunen. De større møller har en relativt større kapacitet og vil dermed kunne producere mere energi. Den fælles fynske kortlægning viser, at produktionen af vindenergi på Fyn kan fordobles ved opstilling af halvt så mange nye, men større møller.

 

Anbefalingerne for vindmøller fra Energiplan Fyn er blandt andet, at kommuner og projektmagere:

 • undersøger mulighederne for land-vindmøller særdeles godt, inden de opgives til fordel for kyst- og hav-vindmøller, da prisforskellen er meget væsentlig,
 • arbejder med at danne finansieringsmodeller for nye vindmølleprojekter, hvor der lokalt opnås afkast/fordele af møllerne, som kan øge accept af projekterne.

Anbefalingerne søges indarbejdet i det forestående arbejde med udarbejdelse af et tillæg om vind- og solenergianlæg til Kommuneplan 2017-29.

 

Højere og mere effektive vindmøller

Mange af de eksisterende møller i Svendborg Kommune har en alder, hvor de indenfor få år er udtjente og ikke længere kan opnå tilskud til strømmen, de producerer. De vil derfor bliver nedtaget, og det vil være ønskeligt at udskifte dem med nye og formentlig større møller.

Vindmøllernes totalhøjde er øget betydeligt de sidste 10 år, og effekten er samtidig flerdoblet. De kommercielle vindmøller, som er på markedet nu og i de kommende år, har en totalhøjde på 125-150 m og en effekt på op til 3,6 MW. De store vindmøller betyder, at vindenergien kan udnyttes bedre på mindre arealer.

De store vindmøller vil imidlertid udgøre et markant element i landskabet. Vindmøllerne vil være højere end andre landskabselementer, og selv i forbindelse med store tekniske anlæg og industrianlæg vil de fremtræde markant. Vindmøllerne vil i landskabet ofte kunne ses over store afstande. Som tommelfingerregel er store vindmøller et betydeligt landskabselement inden for 5 km, og et væsentlig landskabselement inden for 10 km.

 

Hensyn til naboer gennem planlægningen

I forbindelse med planlægning for nye store vindmøller skal det sikres, at støjkrav til nærmeste naboer i Miljøministeriets bekendtgørelse om støj fra vindmøller kan overholdes både for normalstøj og lavfrekvent støj. Støjgrænserne skal overholdes ved udendørs opholdsarealer i umiddelbar tilknytning til nabobebyggelse. Det gælder i det åbne land og i det mest støjbelastede punkt i områder til støjfølsom arealanvendelse, udlagt til bolig-, institution-, sommerhus-, camping- eller kolonihaveformål eller områder til støjfølsom rekreativ aktivitet

Støjgrænserne skal også overholdes på den ejendom, hvorpå møllen/møllerne opstilles, men støjgrænserne i vindmøllebekendtgørelsen gælder ikke for vindmølleejernes beboelse.

I henhold til bekendtgørelsen planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller, må vindmøller ikke opstilles nærmere naboboliger end 4 gange møllens totalhøjde. Ved totalhøjde forstås højden målt til vingespids, når spidsen er højest over terræn.

Skyggekast fra vindmøller kan være til stor gene for de omboende. Der er ingen danske regler for, hvor store gener fra skyggekast en vindmølle må påføre naboerne. I Miljøministeriets vejledning om planlægning for vindmøller, anbefales det dog, at det ved planlægningen for vindmøller sikres, at nabobeboelser ikke påføres skyggekast i mere end 10 timer om året.

Der kan være situationer, hvor ovennævnte minimumskrav angående støj og skyggekast ikke er tilstrækkelige til at hindre væsentlige gener af nabobeboelser.

 

Hensyn til landskab, natur og kultur

Udover hensyn til naboer skal der tages en række øvrige hensyn i udpegningen af nye vindmølleområder. Områder med særlige naturbeskyttelses- og bevaringsinteresser samt landskabelige og kulturhistoriske værdier friholdes ved udpegning af vindmølleområder, og der planlægges som udgangspunkt ikke for vindmøller i kystnærhedszonen. Der kan desuden ikke opstilles vindmøller i fredskov. Samlet set betyder det, at der i Svendborg Kommune kun er begrænsede områder, som kan udpeges til vindmølleområder.

 

Opstilling af vindmøller

Ved opstilling af møller inden for de planlagte vindmølleområder, skal det kunne dokumenteres, at vindmøllerne kan overholde gældende lovgivning og retningslinjer for eksempelvis støj og skyggekast. Ligeledes skal visualisering benyttes til at dokumentere, at vindmøllerne kan indpasses uden at tilsidesætte landskabs- og naturinteresserne. Visualiseringer skal udformes, så de giver et tilstrækkeligt grundlag til at kunne vurdere projektets påvirkning i forhold til arealinteresser (beboelse, naturområder, landskaber, kulturmiljøer m.v.), infrastruktur (veje, højspændingsanlæg, bygningsanlæg), andre vindmøller og vindmølleparker m.v.

 

VVM-pligt

Som forudsætning for opstilling af en eller flere møller med totalhøjde på over 80 m, eller 4 møller og derudover, skal der udarbejdes et kommuneplantillæg med en redegørelse der indeholder en vurdering af virkningerne på miljøet (VVM-procedure).

I henhold til bekendtgørelse nr. 1440 af 23/11/2016 om vurdering af visse offentlige og privates anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, skal bygherre/anmelder anmelde og udføre en VVM-screening på alle vindmøller, dog undtaget husstandsvindmøller i landzone (bilag 2, punkt 3j).

Der kan derudover være tale om VVM-pligt for opstilling af møller, hvis det ved en VVM-screening vurderes, at projektet vil påvirke miljøet i væsentligt omfang.

Kommunen har planlægningskompetencen for vindmøller med en totalhøjde op til 150 m. Statens miljøcentre har planlægningskompetencen for vindmøller, som er højere end 150 m (og møller nær nationale grænser).

 

Husstandsvindmøller

Der er udviklet en række mølletyper, som er egnet til at forsyne enkeltliggende ejendomme med en del af strømforbruget. Husstandsmøller varierer meget i udformning, men fælles for dem er en lav højde og lille rotor, der gør at den landskabelige påvirkning ikke kan sammenlignes med de store møllers. I cirkulære om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller er husstandsmøller defineret som møller med en maksimal højde på 25 m, og de skal stå i umiddelbar tilknytning til bebyggelse på egen grund.

Byrådet ønsker fortsat mulighed for opstilling af husstandsmøller. Husstandsmøller skal dog kun kunne opføres ved ejendomme i det åbne land og i en afstand på mindst 150 meter fra nabobebyggelse. Endvidere skal de kunne indpasses i det omkringliggende landskab og bebyggelse og må ikke være i strid med kommuneplanens øvrige retningslinjer for det åbne land. I hvert enkelt tilfælde skal landzonemyndigheden godkende husstandsmøllernes placering. Ved tilladelse til husstandsmøller bør de landskabelige interesser vægtes højt, idet disse møller kun har en begrænset el-produktion i forhold til genevirkningerne.

 

Ny planlægning

I forbindelse med de seneste to revisioner af kommuneplanen er mulighederne for at reservere arealer til store vindmøller med totalhøjde op til 150 m debatteret i Byrådet. Det blev besluttet, at der skulle udarbejdes et tematillæg til kommuneplanen om vindmøller. Tematillægget vil blive udarbejdet i 2017-2018. Tematillægget vil desuden omfatte solenergianlæg.

Indtil tematillægget er udarbejdet, videreføres de eksisterende retningslinjer for vindmøller. Det betyder, at nye vindmøller som udgangspunkt maksimalt må have en højde på 80 m, og at der som udgangspunkt kun kan opstilles nye møller i forbindelse med en sanering af eksisterende vindmøller.

Statisk kort