Vejstrup Ådal

Baggrund

Nøglekarakter

Smalt dalstrøg med stejle dalsider og tæt skovlignende bevoksning brudt af åbne græsningsarealer og få bebyggelser, der ligger som markante elementer i dalstrøget.


Landskabsområdet er vist på kortet.

Landskabskarakteren

Karakteren af dalstrøget er især betinget af dets smalle og dybtskårne form. Skov og krat findes i hele dalstrøgets udstrækning i bunden og på dalsiderne. Stedvist findes åbne partier med græsningsarealer primært på dalsiderne, men stedvist også i dalbunden. Området er overordnet set frit for bebyggelse og rummer kun enkelte og markante bebyggelser som hovedgården Klingstrup, vandmøllen Lillemølle og et par smågårde nær kysten. De to førstnævnte ligger, som markante bygninger i dalstrøget.

De stejle dalsider afgrænser et smalt og lukket rum, hvor skov og krat danner ”taget” og skaber en eventyrlig stemning omkring Vejstrup Å, der bugter sig igennem dalen. De åbne græsningsarealer ligger som kontrasterende åbne rum, der skaber variation i det enkle landskab. Set fra de omkringliggende landskaber danner bevoksningen i dalstrøget en grøn rumlig afgrænsning.

Ved Vejstrup ligger vandmøllen Lillemølle, med mølledam og møllehjul bevaret, som et kulturhistorisk element. Nord herfor, flader dalstrøgets dalsider en smule ud.

Lundemose, som danner det nordlige udgangspunkt for dalstrøget, ligger som en grøn ”ø” med krat omkring åbne partier med højstaudeng og gamle, vandfyldte råstofgrave.

Landskabet er roligt og uforstyrret af større tekniske anlæg. Kun lokalt omkring landevejen mellem Odense og Svendborg, ved Vejstrup forstyrres landskabet af vejen og trafikstøjen.

Klik her for billeder, uddybende beskrivelser af landskabets oprindelse og landskabselementer, og vurdering af karakterstyrke, tilstand og sårbarhed.

Strategi og indsats

Områder som skal beskyttes

Dalstrøget mellem Vejstrup og kysten – 18.M1

Særligt karakteristisk, særlige visuelle oplevelsesmuligheder, god tilstand

  • Områdets lysåbne arealer bør fortsat græsses.
  • Området skal friholdes for arealanvendelse, som vil stride mod områdets naturprægede udtryk.
  • Området skal friholdes for byggeri og anlæg, som vil bryde områdets ubebyggede og uforstyrrede præg dels dominere områdets markante terrænform.

Ny Klintstrup – 18.M4

Særligt karakteristisk, særlige visuelle oplevelsesmuligheder, god tilstand

  • Muligheden for at opleve dalstrøgets markante terrænform skal bevares og gerne styrkes. Dette kan ske ved at rydde dele af bevoksningen i dalstrøget.
  • Området skal friholdes for byggeri, som vil bryde med landskabets skala og bryde med den enkle bebyggelsesstruktur, som følger af at Ny Klingstrup er del af herregårdslandskabet omkring Klingstrup.

Områder hvor der skal ske tilpasning

Dalstrøget mellem Lundemose og Vejstrup – 18.M2

Karakteristisk, god tilstand

  • Området skal friholdes for byggeri og anlæg, som vil bryde områdets ubebyggede og uforstyrrede præg dels dominere områdets markante terrænform.

Lundemose – 18.M3

Kontrasterende, dårlig tilstand

  • Områdets landskabelige oplevelser vil kunne styrkes ved naturpleje på de lysåbne arealer.
Statisk kort